[Return]
Posting mode: Reply
 
E-mail
Comment
File
Password(Password used for file deletion)
 • Supported file types are: GIF, JPG, PNG
 • Maximum file size allowed is 3072 KB.
 • Images greater than 250x250 pixels will be thumbnailed.
 • Read the rules and FAQ before posting.
 • このサイトについて - 翻訳
 •  
  Show/Hide Show All


  Advertise with 4chan!

  File :1150978465.jpg-(124 KB, 825x517, litebrite.tom.jpg)
  124 KB 06/22/06(Thu)07:14:25 No.9300000  
  >_<
  >> 06/22/06(Thu)07:14:36 No.9300021
  THAT FUCKING CAT
  >> 06/22/06(Thu)07:14:40 No.9300030
  9.3 GET!
  >> 06/22/06(Thu)07:14:41 No.9300032
  oh lawd
  >> 06/22/06(Thu)07:14:41 No.9300034
  in before win
  >> 06/22/06(Thu)07:14:44 No.9300035
  GET
  >> 06/22/06(Thu)07:14:44 No.9300040
  NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!
  >> 06/22/06(Thu)07:14:44 No.9300042
  NO THAT FUCKING CAT
  >> 06/22/06(Thu)07:14:45 No.9300043
  GET
  >> 06/22/06(Thu)07:14:49 No.9300049
  :C
  >> 06/22/06(Thu)07:14:50 No.9300050
  GET
  >> 06/22/06(Thu)07:14:52 No.9300052
  HAX
  >> 06/22/06(Thu)07:14:52 No.9300054
  9.3 is not a get.
  >> 06/22/06(Thu)07:14:54 No.9300056
  i guess that's a fail?
  >> 06/22/06(Thu)07:14:55 No.9300058
  THAT FUCKING CAT
  >> 06/22/06(Thu)07:14:58 No.9300061
  IF I SEE THAT FUCKING GET ONE MORE TIME
  >> 06/22/06(Thu)07:14:59 No.9300062
  GAT
  >> 06/22/06(Thu)07:15:00 No.9300065
  IF I SEE THAT FUCKING GET ONE MORE TIME...
  >> 06/22/06(Thu)07:15:01 No.9300067
  OH SHIT
  >> 06/22/06(Thu)07:15:02 No.9300068
  if i see this fucking failget one more time
  >> 06/22/06(Thu)07:15:04 No.9300069
  wow...
  >> 06/22/06(Thu)07:15:05 No.9300070
  posting in a GET thread
  >> 06/22/06(Thu)07:15:06 No.9300071
  IF I SEE THAT DAMN STICKY ONE MORE TIME...
  >> 06/22/06(Thu)07:15:11 No.9300075
  FUCK
  >> 06/22/06(Thu)07:15:14 No.9300077
       File :1150978514.jpg-(36 KB, 500x375, 1147826959932.jpg)
  36 KB
  IF I SEE THAT MOTHER FUCKING CAT GET AGAIN, >_<
  >> 06/22/06(Thu)07:15:15 No.9300078
  >>9300054
  IT IS NOW LOL
  >> 06/22/06(Thu)07:15:16 No.9300079
  failget
  >> 06/22/06(Thu)07:15:17 No.9300080
  9.3x10^6 get !
  >> 06/22/06(Thu)07:15:18 No.9300081
  WHY IS THAT FUCKING CAT ANOTHER GET
  >> 06/22/06(Thu)07:15:21 No.9300082
  GOOD THING IT ISN'T ACTUALLY A GET OF ANY MEANINGFUL SIGNIFICANCE, HUH
  >> 06/22/06(Thu)07:15:23 No.9300083
  CAT IS SUCK.
  >> 06/22/06(Thu)07:15:25 No.9300084
       File :1150978525.png-(61 KB, 565x600, thatfuckingcat.png)
  61 KB
  NOOOOOOOOOO ! Oh wait ..
  >> 06/22/06(Thu)07:15:25 No.9300085
       File :1150978525.jpg-(49 KB, 565x600, that fucking cat.jpg)
  49 KB
  If i see that fucking cat one more time !
  >> 06/22/06(Thu)07:15:34 No.9300086
  FUCKING MODS MADE A HAX GET FUCK YOU ASSHOLES!!!!!!!!!!!!!!!!!
  >> 06/22/06(Thu)07:15:37 No.9300088
       File :1150978537.jpg-(15 KB, 306x227, 1150637212953.jpg)
  15 KB
  FUCK THIS.
  >> 06/22/06(Thu)07:15:41 No.9300090
       File :1150978541.jpg-(59 KB, 1287x447, wih.jpg)
  59 KB
  I say WIN!
  >> 06/22/06(Thu)07:15:45 No.9300092
  lol @ 9.3M GET
  >> 06/22/06(Thu)07:15:47 No.9300094
  so...when are the gets that matter going to be this good?
  >> 06/22/06(Thu)07:15:49 No.9300096
  FUCK!
  >> 06/22/06(Thu)07:15:55 No.9300100
  heh wtf
  is this a GETCAT?
  >> 06/22/06(Thu)07:15:58 No.9300103
  this get is rather ok
  >> 06/22/06(Thu)07:16:01 No.9300104
  >>9300090
  pime taradox!
  >> 06/22/06(Thu)07:16:07 No.9300106
  OH SHI-

  9200000GET was that fucking cat too

  TIME PARADOX
  >> 06/22/06(Thu)07:16:11 No.9300109
  In b4 sticky
  >> 06/22/06(Thu)07:16:18 No.9300113
  the is the worst GET ever
  >> 06/22/06(Thu)07:16:19 No.9300114
       File :1150978579.jpg-(51 KB, 600x398, 1142472612156.jpg)
  51 KB
  >> 06/22/06(Thu)07:16:19 No.9300115
       File :1150978579.jpg-(27 KB, 519x394, ban.jpg)
  27 KB
  >> 06/22/06(Thu)07:16:22 No.9300116
  I SAID IF I SAW IT ONE MORE TIME I'D GO CRAZY

  RAGH FUCK I'M GOING TO GO KILL SOME BODEEZ
  >> 06/22/06(Thu)07:16:33 No.9300119
  In b4 sticky
  >> 06/22/06(Thu)07:16:40 No.9300121
  IN BEFORE DESU
  >> 06/22/06(Thu)07:16:43 No.9300124
  >>9299999
  >> 06/22/06(Thu)07:16:57 No.9300131
       File :1150978617.gif-(388 KB, 563x596, if i see that fucking flower o(...).gif)
  388 KB
  >> 06/22/06(Thu)07:17:07 No.9300135
       File :1150978627.jpg-(9 KB, 299x329, 1145326902441.jpg)
  9 KB
  IF TIME ONE MORE CAT THAT I FUCKING SEE
  >> 06/22/06(Thu)07:17:15 No.9300138
  IF I SEE THAT FUCKING CAT 700000 MORE TIMES
  >> 06/22/06(Thu)07:17:37 No.9300142
  WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN
  >> 06/22/06(Thu)07:17:48 No.9300148
       File :1150978668.gif-(668 KB, 236x158, hanks.gif)
  668 KB
  this is the first time i am posting in a get
  >> 06/22/06(Thu)07:17:54 No.9300149
       File :1150978674.jpg-(313 KB, 1024x768, 1122157741031.jpg)
  313 KB
  >> 06/22/06(Thu)07:18:05 No.9300155
  this was a good get, well played well played.
  >> 06/22/06(Thu)07:18:23 No.9300164
  GREAT SUCCES FOR THAT FUCKING CAT ONCE MORE
  >> 06/22/06(Thu)07:18:42 No.9300171
  fuck
  i wanted to post delayclose
  but this is winget too
  >> 06/22/06(Thu)07:18:44 No.9300173
  POSTING IN A "I SAW THAT FUCKING CAT AGAIN" STICKY
  >> 06/22/06(Thu)07:19:45 No.9300197
       File :1150978785.jpg-(136 KB, 860x544, litebrite.moot.jpg)
  136 KB
  >_<
  >> 06/22/06(Thu)07:20:00 No.9300206
  IF THAT FUCKING CAT SEE AGAIN
  >> 06/22/06(Thu)07:20:24 No.9300221
  9200000 = gaytom
  9300000 = gaytom through a litebrite filter
  >> 06/22/06(Thu)07:20:45 No.9300228
  OH SHIT MUZAK!!!!11
  >> 06/22/06(Thu)07:22:24 No.9300280
  Why music at frontpage but not in legendary shit thread?
  >> 06/22/06(Thu)07:23:30 No.9300315
  POSTING IN A FUCKING MAJOR WIN
  >> 06/22/06(Thu)07:23:42 No.9300323
  >>9300000
  SHIT SUX FAG
  >> 06/22/06(Thu)07:23:55 No.9300335
  RECEIVED>
  >> 06/22/06(Thu)07:24:06 No.9300339
  >>9300000
  zomg hax
  >> 06/22/06(Thu)07:24:11 No.9300343
  LITE-BRITE A GOOD GET DOES MAKE.
  >> 06/22/06(Thu)07:24:14 No.9300344
  ULTIMATE CATGET
  >> 06/22/06(Thu)07:24:17 No.9300347
  >>9300221
  9400000 = gaytom in mspaint
  YOU READ IT HERE FIRST
  >> 06/22/06(Thu)07:24:19 No.9300348
  NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
  >> 06/22/06(Thu)07:24:26 No.9300351
  INVADE INVADE FOR THE MOTHERLAND


  >> 06/22/06(Thu)07:24:44 No.9300358
  Everyone who says this fails is a fucking retard. Habeeb it.
  >> 06/22/06(Thu)07:24:51 No.9300363
  DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU
  >> 06/22/06(Thu)07:25:04 No.9300368
       File :1150979104.jpg-(121 KB, 843x1168, lenin.jpg)
  121 KB
  CLAIMED BY MOTHER RUSSIAAAAAAAAA
  >> 06/22/06(Thu)07:25:06 No.9300369
  NO COMMIES NO FUCK NO
  >> 06/22/06(Thu)07:25:34 No.9300379
  http://nov.4chan.org/f/src/russian.swf
  >> 06/22/06(Thu)07:25:35 No.9300380
  >> 06/22/06(Thu)07:25:56 No.9300387
  >>9300363
  DDDDDDDDDDDESSSSSSSSSUUUUUUUUUUUUUU
  >> 06/22/06(Thu)07:26:36 No.9300399
  >>9300380
  Holy shit dude.
  >> 06/22/06(Thu)07:26:59 No.9300412
  >>9300380
  NOOOOOOOOOOOOOO
  >> 06/22/06(Thu)07:27:07 No.9300414
  CCCP
  >> 06/22/06(Thu)07:27:12 No.9300415
  OH SHI- COMMUNIST RUSHED!
  >> 06/22/06(Thu)07:27:14 No.9300416
  Come on, let's sing along!

  Soyuz nerushimiy respublik svobodnykh
  Splotila naveki velikaya Rus'!
  Da zdravstvuet sozdanniy voley narodov
  Velikiy, moguchiy Sovetskiy Soyuz!

  CHORUS:
  Slavsya Otechestvo nashe svobodnoye,
  Druzhbi narodov nadyozhniy oplot,
  Partiya Lenina, sila narodnaya
  Nas k torzhestvu kommunizma vedyot!

  Skvoz tuchi siyalo nam solntse svobodi,
  I Lenin velikiy nam put' ozaril,
  Na pravoe delo on podnyal narodi,
  Na trud i na podvigi nas vdokhnovIl!

  CHORUS

  V pobede velikikh idey kommunizma
  Mi vidim gryadutshee nashey strani,
  I krasnomu znameni slavnoy otchizni
  Mi budem vsegda bezzavetno verni!

  CHORUS
  >> 06/22/06(Thu)07:27:20 No.9300418
  The communists need the 10m GET
  >> 06/22/06(Thu)07:27:30 No.9300421
       File :1150979250.jpg-(60 KB, 694x530, 1141303605361.jpg)
  60 KB
  Not this shit again...
  >> 06/22/06(Thu)07:27:31 No.9300423
  GLORY TO THE SOVIET MOTHERLAND


  GLORY TO THE PEOPLE


  GLORY TO THE COMMUNIST PARTY
  >> 06/22/06(Thu)07:27:33 No.9300425
  Soviet tom thursday.
  >> 06/22/06(Thu)07:27:47 No.9300431
  holy fuck!
  russian cat! russian cat! russian cat!
  russian cat! russian cat! russian cat!
  russian cat! russian cat! russian cat!
  russian cat! russian cat! russian cat!
  russian cat! russian cat! russian cat!
  russian cat! russian cat! russian cat!
  russian cat! russian cat! russian cat!
  >> 06/22/06(Thu)07:28:02 No.9300435
  ZOMFG
  RED !!!!!!!!!!!!!!!!
  >> 06/22/06(Thu)07:28:20 No.9300444
       File :1150979300.jpg-(46 KB, 640x480, osaheil.jpg)
  46 KB
  SOUNDS LIKE TOM PREFERS A HAMMER & SICKLE OVER A HAMBURGER
  >> 06/22/06(Thu)07:28:28 No.9300446
  I DEMAND TO KNOW WHO THIS MOD WHO DID THIS IS SO I CAN GIVE THEM ORAL COPULATION. I LOVE YOU MOD!!!
  >> 06/22/06(Thu)07:29:06 No.9300461
  THE REAL LEGENDARY THREAD IS THIS!
  >> 06/22/06(Thu)07:29:07 No.9300463
  In Soviet Russia, /b/ posts on YOU!
  >> 06/22/06(Thu)07:29:11 No.9300465
       File :1150979351.jpg-(227 KB, 1000x750, inspectorgadgetew.jpg)
  227 KB
  >> 06/22/06(Thu)07:29:15 No.9300468
       File :1150979355.gif-(142 KB, 384x224, 1149412592255.gif)
  142 KB
  EVERYDAY IS SOVIET SUNDAY
  >> 06/22/06(Thu)07:29:25 No.9300473
  sageing the sticky

  I HATE THAT CAT
  >> 06/22/06(Thu)07:29:28 No.9300475
       File :1150979368.png-(11 KB, 394x390, if i see that fucking mspaint (...).png)
  11 KB
  >>9300347
  >> 06/22/06(Thu)07:29:31 No.9300477
  >> 06/22/06(Thu)07:29:41 No.9300484
       File :1150979381.jpg-(197 KB, 810x477, 331000.jpg)
  197 KB
  BABUSHKA! BABUSHKA! BABUSHKA! BABUSHKA! BABUSHKA! BABUSHKA! BABUSHKA! BABUSHKA! BABUSHKA! BABUSHKA! BABUSHKA! BABUSHKA! BABUSHKA! BABUSHKA! BABUSHKA! BABUSHKA! BABUSHKA! BABUSHKA! BABUSHKA! BABUSHKA! BABUSHKA! BABUSHKA! BABUSHKA! BABUSHKA! BABUSHKA! BABUSHKA! BABUSHKA! BABUSHKA! BABUSHKA! BABUSHKA! BABUSHKA! BABUSHKA! BABUSHKA! BABUSHKA! BABUSHKA! BABUSHKA! BABUSHKA! BABUSHKA! BABUSHKA! BABUSHKA! BABUSHKA! BABUSHKA! BABUSHKA! BABUSHKA! BABUSHKA! BABUSHKA! BABUSHKA! BABUSHKA! BABUSHKA! BABUSHKA! BABUSHKA! BABUSHKA! BABUSHKA! BABUSHKA! BABUSHKA! BABUSHKA! BABUSHKA! BABUSHKA! BABUSHKA! BABUSHKA! BABUSHKA! BABUSHKA! BABUSHKA! BABUSHKA! BABUSHKA! BABUSHKA! BABUSHKA! BABUSHKA! BABUSHKA! BABUSHKA! BABUSHKA! BABUSHKA! BABUSHKA! BABUSHKA! BABUSHKA! BABUSHKA! BABUSHKA! BABUSHKA! BABUSHKA! BABUSHKA! BABUSHKA! BABUSHKA! BABUSHKA! BABUSHKA! BABUSHKA! BABUSHKA! BABUSHKA! BABUSHKA! BABUSHKA! BABUSHKA! BABUSHKA! BABUSHKA! BABUSHKA! BABUSHKA! BABUSHKA! BABUSHKA! BABUSHKA! BABUSHKA! BABUSHKA! BABUSHKA! BABUSHKA! BABUSHKA! BABUSHKA! BABUSHKA! BABUSHKA! BABUSHKA! BABUSHKA! BABUSHKA!
  >> 06/22/06(Thu)07:29:41 No.9300486
  commies for 10mil winget
  >> 06/22/06(Thu)07:29:42 No.9300488
       File :1150979382.png-(6 KB, 250x250, ¤_¤.png)
  6 KB
  FOR THE MOTHERLAND
  ¤_¤
  I WILL OBEY!
  >> 06/22/06(Thu)07:29:49 No.9300492
  Come on, let's sing along

  Soyuz nerushimiy respublik svobodnykh
  Splotila naveki velikaya Rus'!
  Da zdravstvuet sozdanniy voley narodov
  Velikiy, moguchiy Sovetskiy Soyuz!

  CHORUS:
  Slavsya Otechestvo nashe svobodnoye,
  Druzhbi narodov nadyozhniy oplot,
  Partiya Lenina, sila narodnaya
  Nas k torzhestvu kommunizma vedyot!

  Skvoz tuchi siyalo nam solntse svobodi,
  I Lenin velikiy nam put' ozaril,
  Na pravoe delo on podnyal narodi,
  Na trud i na podvigi nas vdokhnovIl!

  CHORUS

  V pobede velikikh idey kommunizma
  Mi vidim gryadutshee nashey strani,
  I krasnomu znameni slavnoy otchizni
  Mi budem vsegda bezzavetno verni!

  CHORUS
  >> 06/22/06(Thu)07:29:58 No.9300495
       File :1150979398.jpg-(140 KB, 600x429, 1149062283355.jpg)
  140 KB
  >> 06/22/06(Thu)07:30:57 No.9300519
       File :1150979457.jpg-(3 KB, 125x125, bukkake.jpg)
  3 KB
  IN SOVIET RUSSIA
  THEY LIEK COMMUNISM
  >> 06/22/06(Thu)07:31:21 No.9300533
  POSTING IN A STICKY

  LOLOLOLOLOLOLOOLOLOLOLOLOLOLOL
  >> 06/22/06(Thu)07:31:30 No.9300536
  In Soviet Russia, the anthem sings you!

  Soyuz nerushimiy respublik svobodnykh
  Splotila naveki velikaya Rus'!
  Da zdravstvuet sozdanniy voley narodov
  Velikiy, moguchiy Sovetskiy Soyuz!

  CHORUS:
  Slavsya Otechestvo nashe svobodnoye,
  Druzhbi narodov nadyozhniy oplot,
  Partiya Lenina, sila narodnaya
  Nas k torzhestvu kommunizma vedyot!

  Skvoz tuchi siyalo nam solntse svobodi,
  I Lenin velikiy nam put' ozaril,
  Na pravoe delo on podnyal narodi,
  Na trud i na podvigi nas vdokhnovIl!

  CHORUS

  V pobede velikikh idey kommunizma
  Mi vidim gryadutshee nashey strani,
  I krasnomu znameni slavnoy otchizni
  Mi budem vsegda bezzavetno verni!

  CHORUS
  >> 06/22/06(Thu)07:31:46 No.9300541
       File :1150979506.jpg-(32 KB, 225x179, commario.jpg)
  32 KB
  MARIO IS RED, IT MUST BE COOL
  >> 06/22/06(Thu)07:31:56 No.9300548
  NOT THIS SHIT AGAIN
  >> 06/22/06(Thu)07:32:56 No.9300567
  O LAWD IZ DIS SUM MUSIK!
  >> 06/22/06(Thu)07:33:13 No.9300570
       File :1150979593.jpg-(125 KB, 826x520, litebrite.goofy.jpg)
  125 KB
  >_<
  >> 06/22/06(Thu)07:33:23 No.9300576
  Come on, let's sing along

  Soyuz nerushimiy respublik svobodnykh
  Splotila naveki velikaya Rus'!
  Da zdravstvuet sozdanniy voley narodov
  Velikiy, moguchiy Sovetskiy Soyuz!

  CHORUS:
  Slavsya Otechestvo nashe svobodnoye,
  Druzhbi narodov nadyozhniy oplot,
  Partiya Lenina, sila narodnaya
  Nas k torzhestvu kommunizma vedyot!

  Skvoz tuchi siyalo nam solntse svobodi,
  I Lenin velikiy nam put' ozaril,
  Na pravoe delo on podnyal narodi,
  Na trud i na podvigi nas vdokhnovIl!

  CHORUS

  V pobede velikikh idey kommunizma
  Mi vidim gryadutshee nashey strani,
  I krasnomu znameni slavnoy otchizni
  And so I took my throne as the prince of Bel-Air

  CHORUS
  >> 06/22/06(Thu)07:33:38 No.9300582
       File :1150979618.jpg-(290 KB, 596x428, gaston.jpg)
  290 KB
  >>9300495

  >fixed
  >> 06/22/06(Thu)07:34:12 No.9300589
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  >> 06/22/06(Thu)07:34:21 No.9300594
  GASTON IS A LOYAL SOLDIER OF THE SOVIET ARMY
  >> 06/22/06(Thu)07:34:43 No.9300606
       File :1150979683.jpg-(60 KB, 483x322, 1149167268245.jpg)
  60 KB
  >> 06/22/06(Thu)07:35:02 No.9300610
  >>9300594
  Gaston is French, fag.
  >> 06/22/06(Thu)07:35:09 No.9300617
       File :1150979709.jpg-(20 KB, 330x471, 1149188622742.jpg)
  20 KB
  >> 06/22/06(Thu)07:35:24 No.9300625
  CANT WAIT FOR 9999999 AND 10000000 GET
  >> 06/22/06(Thu)07:35:38 No.9300635
  >> 06/22/06(Thu)07:35:55 No.9300639
       File :1150979755.jpg-(121 KB, 809x1169, commie8nh.jpg)
  121 KB
  >> 06/22/06(Thu)07:36:12 No.9300648
  CAT GET?! AGAIN?!
  >> 06/22/06(Thu)07:36:46 No.9300656
       File :1150979806.jpg-(129 KB, 863x552, litebrite.gastonwall.jpg)
  129 KB
  >_<
  >> 06/22/06(Thu)07:36:54 No.9300661
  >>9300635
  MOD HAX
  >> 06/22/06(Thu)07:38:13 No.9300674
  >>9300661
  ya think?
  >> 06/22/06(Thu)07:38:28 No.9300678
       File :1150979908.jpg-(19 KB, 474x276, gaflb.jpg)
  19 KB
  >> 06/22/06(Thu)07:38:43 No.9300684
       File :1150979923.jpg-(4 KB, 241x141, communism-vi..jpg)
  4 KB
  >> 06/22/06(Thu)07:39:26 No.9300703
  >>9300369
  >> 06/22/06(Thu)07:40:08 No.9300713
       File :1150980008.jpg-(30 KB, 264x351, green.jpg)
  30 KB
  >> 06/22/06(Thu)07:40:15 No.9300715
  >>9300703
  IN MY EXCITEMENT I FORGOT TO ADD MT REQUEST FOR THE MOD TO B& HIM!
  >> 06/22/06(Thu)07:41:17 No.9300744
  ☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭�
  ��☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭
  ☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭�
  ��☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭
  ☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭�
  ��☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭
  ☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭�
  ��☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭
  ☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭�
  ��☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭
  >> 06/22/06(Thu)07:41:42 No.9300754
  I disprove of communism,
  Capitalism has been proven as the most effective society as the ideal communistic society could never come about due to human nature.
  What say you to that red fucks?

  (USER WAS BANNED FOR THIS POST)
  >> 06/22/06(Thu)07:42:12 No.9300766
       File :1150980132.jpg-(26 KB, 300x110, stalin.jpg)
  26 KB
  AAAAAAAAAAAAAAAAHHHH !!! MOTHERLAND !!!!
  >> 06/22/06(Thu)07:43:16 No.9300780
  <embed src="http://dat.4chan.org/b/src/1150979923831.jpg";>
  >> 06/22/06(Thu)07:43:47 No.9300791
       File :1150980227.jpg-(22 KB, 300x304, mud.jpg)
  22 KB
  WHY?
  >> 06/22/06(Thu)07:44:05 No.9300801
  GET FUCKWIN
  >> 06/22/06(Thu)07:44:09 No.9300802
  >>9300780
  failget
  >> 06/22/06(Thu)07:44:27 No.9300805
  ☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭
  ☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭
  ☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭
  ☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭
  ☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭
  ☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭
  ☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭
  ☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭
  ☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭
  ☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭
  ☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭
  ☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭
  ☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭
  ☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭
  ☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭
  ☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭
  ☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭
  ☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭
  ☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭
  ☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭
  >> 06/22/06(Thu)07:44:47 No.9300817
  twice in a row? inconceivable
  >> 06/22/06(Thu)07:44:50 No.9300820
  >>9300754

  YOU ARE A TRAITOR TO THE MOTHERLAND

  REQUESTING BAN!
  >> 06/22/06(Thu)07:45:01 No.9300825
  IF I SEE THAT FUCKING COMMUNIST ONE MORE TIME...
  >> 06/22/06(Thu)07:46:16 No.9300853
  >>9300780
  YOU ONLY WISH YOU WERE AS MAGNIFICENT AS OUR COMMIE MOD
  >> 06/22/06(Thu)07:47:11 No.9300880
       File :1150980431.jpg-(24 KB, 400x300, sw59.jpg)
  24 KB
  >> 06/22/06(Thu)07:47:17 No.9300885
  >>9300820
  NEIN! /R/ HIS EXECUTION!
  >> 06/22/06(Thu)07:47:31 No.9300893
       File :1150980451.jpg-(118 KB, 800x600, X2.jpg)
  118 KB
  ☭THIS THяEAD DELIVEяS SOCIALISM TO THE MASSES☭
  >> 06/22/06(Thu)07:47:44 No.9300895
  GTFO MODS IT'S NOT SOVSUNDAY YET
  >> 06/22/06(Thu)07:47:57 No.9300903
  >> 06/22/06(Thu)07:48:13 No.9300911
  http://wauljaun:cerewoom@members.bangbrosnetwork.com/
  >> 06/22/06(Thu)07:48:18 No.9300914
  >>9300754
  >>(USER WAS BANNED FOR THIS POST)

  HARASHO!
  >> 06/22/06(Thu)07:48:53 No.9300929
  >>9300477
  That's not fucking Inspector Gadget and Penny is it?
  >> 06/22/06(Thu)07:49:09 No.9300938
  >>9300754
  FUCKING WIN!
  >> 06/22/06(Thu)07:49:14 No.9300941
  ДЭСУ ДЭСУ ДЭСУ ДЭСУ ДЭСУ ДЭСУ ДЭСУ ДЭСУ ДЭСУ ДЭСУ ДЭСУ ДЭСУ ДЭСУ ДЭСУ ДЭСУ ДЭСУ ДЭСУ ДЭСУ ДЭСУ ДЭСУ ДЭСУ ДЭСУ ДЭСУ ДЭСУ ДЭСУ ДЭСУ ДЭСУ ДЭСУ ДЭСУ ДЭСУ ДЭСУ ДЭСУ ДЭСУ ДЭСУ ДЭСУ ДЭСУ ДЭСУ ДЭСУ ДЭСУ ДЭСУ ДЭСУ ДЭСУ ДЭСУ ДЭСУ ДЭСУ ДЭСУ ДЭСУ ДЭСУ ДЭСУ ДЭСУ ДЭСУ ДЭСУ ДЭСУ ДЭСУ ДЭСУ ДЭСУ ДЭСУ ДЭСУ ДЭСУ ДЭСУ ДЭСУ ДЭСУ ДЭСУ ДЭСУ ДЭСУ ДЭСУ ДЭСУ ДЭСУ ДЭСУ ДЭСУ ДЭСУ ДЭСУ ДЭСУ ДЭСУ ДЭСУ ДЭСУ ДЭСУ ДЭСУ ДЭСУ ДЭСУ ДЭСУ ДЭСУ ДЭСУ ДЭСУ ДЭСУ ДЭСУ ДЭСУ ДЭСУ ДЭСУ ДЭСУ ДЭСУ ДЭСУ ДЭСУ ДЭСУ ДЭСУ ДЭСУ ДЭСУ ДЭСУ ДЭСУ ДЭСУ ДЭСУ ДЭСУ ДЭСУ ДЭСУ ДЭСУ ДЭСУ ДЭСУ ДЭСУ ДЭСУ ДЭСУ ДЭСУ ДЭСУ ДЭСУ ДЭСУ ДЭСУ ДЭСУ ДЭСУ ДЭСУ ДЭСУ ДЭСУ ДЭСУ ДЭСУ ДЭСУ ДЭСУ ДЭСУ ДЭСУ ДЭСУ ДЭСУ ДЭСУ ДЭСУ ДЭСУ ДЭСУ ДЭСУ ДЭСУ ДЭСУ ДЭСУ ДЭСУ ДЭСУ ДЭСУ ДЭСУ ДЭСУ ДЭСУ ДЭСУ ДЭСУ ДЭСУ ДЭСУ ДЭСУ ДЭСУ ДЭСУ ДЭСУ ДЭСУ ДЭСУ ДЭСУ ДЭСУ ДЭСУ ДЭСУ ДЭСУ ДЭСУ ДЭСУ ДЭСУ ДЭСУ ДЭСУ ДЭСУ ДЭСУ ДЭСУ ДЭСУ ДЭСУ ДЭСУ ДЭСУ ДЭСУ ДЭСУ ДЭСУ ДЭСУ ДЭСУ ДЭСУ ДЭСУ ДЭСУ ДЭСУ ДЭСУ ДЭСУ ДЭСУ ДЭСУ ДЭСУ ДЭСУ ДЭСУ ДЭСУ ДЭСУ ДЭСУ ДЭСУ ДЭСУ ДЭСУ ДЭСУ ДЭСУ ДЭСУ ДЭСУ ДЭСУ ДЭСУ ДЭСУ ДЭСУ ДЭСУ ДЭСУ ДЭСУ ДЭСУ ДЭСУ ДЭСУ ДЭСУ ДЭСУ ДЭСУ
  >> 06/22/06(Thu)07:50:19 No.9300966
  >>9300754
  WIN!!!!
  BUT WHAT ABOUT THIS GUY?>>9300369
  >> 06/22/06(Thu)07:50:39 No.9300977
  ░░░░░░░░░░░░░███▓░░░░░░░░░░░
  ░░░░░░░░░░░██▒▒▒▒██░░░░░░░░░
  ░░░░░░░░░██▒▒▒▒▒▒▒▒█░░░░░░░░
  ░░░░░░░██▓▓▓▒▓▒▒▒▒▒█░░░░░░░░
  ░░░░░░█▓▓▓▓▓▓▒▓▒▒▒▒▒▓░░░░░░░
  ░░░░░█▓▓▓▓▓▓▓▓▒▓▒▒▒▒█░░░░░░░
  ░░░░░█▓▓▓▓▓▓▓▒▓▒▓▒▒▒███░░░░░
  ░░░░░█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░░█░░░░
  ░░░░░░▓▓███▓▓▓▓▓▓░░░░██░░░░░
  ░░░░░░█▓▓▓▓▓▓▓███▓▓██░░░░░░░
  ░░░░░░██████████░█▒██░░░░░░░
  ░░░░░░██████████▒█░█░░░░░░░░
  ░░░░░░░█████████▒█░░▒░░░░░░░
  ░░░░░░░▓███████▓▒░░█░░░░░░░░
  ░░░░░░░░▓████▓▒▒▒▒▒█░░░░░░░░
  ░░░░░▓████▓▓▓██▓▓█▓░░░░░░░░░
  ░░░▓█▒▒▒▒▒███▒▒██░░░░░░░░░░░
  ░░▓▒▓▒▒▒▒▒▒▒██▓█░█▓░░░░░░░░░
  ░░█▓▒▓▒▓▒▓▒██▓█▒░░░█░░░░░░░░
  ░█▓▓██▓▒▓▒█▓▓▓█▒░░█░█░░██▓░░
  ░███░░█▓▓▓█▓▓▓█▒▒█░░░██░░░█░
  █░▓▓██████▒▒▒▒█▒█▒░░░█▒░░░█░
  >> 06/22/06(Thu)07:50:53 No.9300981
  >>9300929

  NONE OTHER
  >> 06/22/06(Thu)07:51:18 No.9300989
  >>9300966
  seconded. Crush those that oppose our glorious reign!
  >> 06/22/06(Thu)07:52:11 No.9301005
  oor Gunner: Git some! Git some! Git some, yeah, yeah, yeah! Anyone that runs, is a VC. Anyone that stands still, is a well-disciplined VC! You guys oughta do a story about me sometime!
  Private Joker: Why should we do a story about you?
  Door Gunner: 'Cuz I'm so fuckin' good! I done got me 157 dead gooks killed. Plus 50 water buffalo too! Them's all confirmed!
  Private Joker: Any women or children?
  Door Gunner: Sometimes!
  Private Joker: How can you shoot women or children?
  Door Gunner: Easy! Ya just don't lead 'em so much! Ain't war hell?
  >> 06/22/06(Thu)07:53:03 No.9301030
  >>9300754
  ¤_¤
  >> 06/22/06(Thu)07:53:46 No.9301043
  THIS IS SHITTY!
  COMMUNISTS GTFO!
  >> 06/22/06(Thu)07:54:22 No.9301051
  дэвэлопэрс дэвэлопэрс дэвэлопэрс дэвэлопэрс дэвэлопэрс дэвэлопэрс дэвэлопэрс дэвэлопэрс дэвэлопэрс дэвэлопэрс дэвэлопэрс дэвэлопэрс дэвэлопэрс дэвэлопэрс дэвэлопэрс дэвэлопэрс дэвэлопэрс дэвэлопэрс дэвэлопэрс дэвэлопэрс дэвэлопэрс дэвэлопэрс дэвэлопэрс дэвэлопэрс дэвэлопэрс дэвэлопэрс дэвэлопэрс дэвэлопэрс дэвэлопэрс
  >> 06/22/06(Thu)07:54:56 No.9301067
  ▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲�
  ��▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲
  ▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼�
  ��▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
  ▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲�
  ��▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲
  ▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼�
  ��▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
  ▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲�
  ��▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲
  ▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼�
  ��▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
  >> 06/22/06(Thu)07:54:58 No.9301069
  I want a Laissez-faire /b/!
  >> 06/22/06(Thu)07:55:03 No.9301071
  >>9301043
  lol at trying to sage a sticky.

  /r/ his bannishment.
  >> 06/22/06(Thu)07:55:58 No.9301096
  >>9301043
  NO U

  ALL HAIL MOTHER RUSSIA
  >> 06/22/06(Thu)07:58:14 No.9301148
       File :1150981094.png-(8 KB, 205x272, COM.png)
  8 KB
  I'M DETECTING A LARGE AMOUNT OF COMMUNISM IN THIS THREAD
  >> 06/22/06(Thu)07:58:45 No.9301165
       File :1150981125.jpg-(166 KB, 800x577, comy15.jpg)
  166 KB
  >>9300351

  *Stands To attention*
  >> 06/22/06(Thu)07:58:47 No.9301166
  don't think. feel, and you'll be a communist
              ____
        m n _∩   /∵∴∵∴\   ∩_ n m
       ⊂二⌒___)   /∵∴∵∴∵∴\  (__
  _⌒二⊃
        \∵∴\  /∵:(・)∴∴.(・)∵ |  /∴∵/
         \∵∴\ |∵∴/ ○\∵∴| /∴∵/
          \∵∴\|∵ /三 | 三ヽ∵|/∴∵/
           \∵∴|∵.| __|__ |∵|∴∵/
           \∵\ | ===  |/∵/
            \∵ \___/∵/
  >> 06/22/06(Thu)07:58:58 No.9301171
  ☭ LOYAL TO MOTHER RUSSIA ☭
  ☭ LOYAL TO MOTHER RUSSIA ☭
  ☭ LOYAL TO MOTHER RUSSIA ☭
  ☭ LOYAL TO MOTHER RUSSIA ☭
  ☭ LOYAL TO MOTHER RUSSIA ☭
  ☭ LOYAL TO MOTHER RUSSIA ☭
  ☭ LOYAL TO MOTHER RUSSIA ☭
  ☭ LOYAL TO MOTHER RUSSIA ☭
  ☭ LOYAL TO MOTHER RUSSIA ☭
  ☭ LOYAL TO MOTHER RUSSIA ☭
  ☭ LOYAL TO MOTHER RUSSIA ☭
  ☭ LOYAL TO MOTHER RUSSIA ☭
  ☭ LOYAL TO MOTHER RUSSIA ☭
  ☭ LOYAL TO MOTHER RUSSIA ☭
  ☭ LOYAL TO MOTHER RUSSIA ☭
  ☭ LOYAL TO MOTHER RUSSIA ☭
  ☭ LOYAL TO MOTHER RUSSIA ☭
  ☭ LOYAL TO MOTHER RUSSIA ☭
  ☭ LOYAL TO MOTHER RUSSIA ☭
  ☭ LOYAL TO MOTHER RUSSIA ☭
  ☭ LOYAL TO MOTHER RUSSIA ☭
  ☭ LOYAL TO MOTHER RUSSIA ☭
  ☭ LOYAL TO MOTHER RUSSIA ☭
  ☭ LOYAL TO MOTHER RUSSIA ☭
  ☭ LOYAL TO MOTHER RUSSIA ☭
  ☭ LOYAL TO MOTHER RUSSIA ☭
  ☭ LOYAL TO MOTHER RUSSIA ☭
  ☭ LOYAL TO MOTHER RUSSIA ☭
  ☭ LOYAL TO MOTHER RUSSIA ☭
  ☭ LOYAL TO MOTHER RUSSIA ☭
  ☭ LOYAL TO MOTHER RUSSIA ☭
  ☭ LOYAL TO MOTHER RUSSIA ☭
  ☭ LOYAL TO MOTHER RUSSIA ☭
  >> 06/22/06(Thu)07:59:44 No.9301187
       File :1150981184.jpg-(38 KB, 591x448, Soviet Mordor.jpg)
  38 KB
  AHHHH MOTHERLAND!
  >> 06/22/06(Thu)07:59:46 No.9301189
       File :1150981186.jpg-(36 KB, 380x459, bushsubways2.jpg)
  36 KB
  HEY COMMIES! I GOT SUM SUBWAYS!!@!1
  >> 06/22/06(Thu)08:00:15 No.9301202
  I feel so love here... MOTHERLAND!
  >> 06/22/06(Thu)08:00:23 No.9301204
       File :1150981223.gif-(13 KB, 1600x1200, 1149097770128.gif)
  13 KB
  >> 06/22/06(Thu)08:01:43 No.9301236
  ☭V☭I☭P☭Q☭U☭A☭L☭I☭T☭Y☭
  >> 06/22/06(Thu)08:01:58 No.9301243
  WHAT THE FUCK IS THIS RUSSIAN SHIT?!
  >> 06/22/06(Thu)08:01:59 No.9301246
             ⊥ニニ∧
            \(´∀` )/
          .   , -,ゝ―-, ,――,―――――――--、
   , ーヘ、,________∠∠ / l//=7 /7 CCCP
   (ワ)[)||l,))‐――――┴,―--<_、,ノ,/ /~ ①二二�
  �二二二二)--,
    ̄"    _ ∠_,゙゙゙゙ゝ゚-゚-゚-´Θ)_/7__________//
        /,/,/,/_/   /~/_/_/ ̄\______`_――--<
        {==={,F―――‐F{=== ,{,=0=}/ ,√Y √Y √Y √ l ,*》
        ヘ===y\   ヘ===ヘ_0,ノ{ { 0.} { .0} { .0} .{ .0}"ノ
        \==\゙ ̄ ̄ ̄ ̄\==_\∧∧ノ∧ノ,∧ノ ∧ノ/
  >> 06/22/06(Thu)08:02:42 No.9301262
       File :1150981362.gif-(90 KB, 640x360, god.gif)
  90 KB
  no seriously. God.
  >> 06/22/06(Thu)08:05:46 No.9301324
       File :1150981546.jpg-(116 KB, 300x408, diecom.jpg)
  116 KB
  A COMMIE?, WHERE?
  >> 06/22/06(Thu)08:06:09 No.9301330
       File :1150981569.png-(35 KB, 400x400, 1145957285690.png)
  35 KB
  >> 06/22/06(Thu)08:06:18 No.9301333
       /|
       / |
    ∧ ∧, /  / / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
   <,,゚Д゚ / C /< AAH MOTHERLAND!
    / つ/ C /  \_______________
   ~て ) / C /
   /∪ P /
   \/  /|
    \__/, |
   /// \_|
  >> 06/22/06(Thu)08:06:21 No.9301336
       File :1150981581.jpg-(142 KB, 862x542, litebrite.habeeb.jpg)
  142 KB
  >_<
  >> 06/22/06(Thu)08:06:54 No.9301347
        γ ⌒ ⌒ `ヘ
       イ "" ⌒ ヾ ヾ  
      / (  ⌒  ヽ )ヽ
      (   、 ,   ヾ )
   ................... .......ゞ (.  . ノ. .ノ .ノ........... ........
   :::::::::::::::::::::::::::::::::ゝ、、ゝ.....| |..., , ノソ::::::::::::::.......::::::
   _ _i=n_ ._ [l_ .._....,,. .-ー;''! i;;;~-ヽ_ii_i=n_ [l h__
   /==H=ロロ-.γ ,~ー'''l ! |'''ーヾ ヾ 「!=FH=ロロ
   ¶:::-幵-冂::( (  |l |  ) )=HロΠ=_Π
   Π=_Π「Ⅱヾ、 ⌒~"""''''''⌒~'"´ ノ;;'':::日lTΠl:::....
   Д日lTl,,..:''''"  ""'''ー-┬ーr--~''""  :::Д日lT::::
   FH=n.:::::'      |  |     :::FL日l」:::::
   ロΠ=:::::.:.    ノ 从 ゝ    .::田:/==Д::
   口=Π田:::.          .::::Γ| ‡∩:::::
   Γ| ‡∩Π::....        ...:::Eヨ::日lTlロ::::
   Д日lTlロ_Π::::.......      ...::::::::田:凵Π_=H:::
   =Hロ凵Π=_Πロ=HロΠ:::.................:::::::::::口ロロH「l.FFl
  >> 06/22/06(Thu)08:10:32 No.9301411
   w (^ω^ )
   (~)、 /  i )
   \ ` |_/ /|
    `ー_( __ノ |
    ( `( 、ノ
  wwwww_ノ`i__ノ
  >> 06/22/06(Thu)08:11:36 No.9301434
  This thread wins on an incredible amount of levels.
  >> 06/22/06(Thu)08:11:46 No.9301436
       File :1150981906.png-(45 KB, 817x490, KKKz.png)
  45 KB
  fuckn phail
  >> 06/22/06(Thu)08:14:04 No.9301490
       File :1150982044.jpg-(116 KB, 400x828, 1136514609984.jpg)
  116 KB
  where is you capitalist god now?
  >> 06/22/06(Thu)08:14:31 No.9301503
  asdfgf
  >> 06/22/06(Thu)08:16:34 No.9301535
  lol @ this thread

  win
  >> 06/22/06(Thu)08:17:30 No.9301554
       File :1150982250.jpg-(258 KB, 588x902, 1142942328680.jpg)
  258 KB
  >> 06/22/06(Thu)08:17:36 No.9301558
  This is win.
  >> 06/22/06(Thu)08:18:07 No.9301565
       File :1150982287.jpg-(202 KB, 400x560, russiadesu.jpg)
  202 KB
  >> 06/22/06(Thu)08:20:56 No.9301637
       File :1150982456.jpg-(67 KB, 380x247, delayclose.jpg)
  67 KB
  POSTING IN THE BEST GET / STICKY EVER
  >> 06/22/06(Thu)08:21:02 No.9301641
       File :1150982462.jpg-(18 KB, 330x480, vxmf84.jpg)
  18 KB
  >> 06/22/06(Thu)08:21:12 No.9301647
       File :1150982472.jpg-(38 KB, 384x384, comunistpark.jpg)
  38 KB
  commie park is amused
  >> 06/22/06(Thu)08:21:21 No.9301649
       File :1150982481.jpg-(809 KB, 1503x1192, Joseph_McCarthy.jpg)
  809 KB
  I'm beginning to suspect you guys are COMMUNISTS...
  >> 06/22/06(Thu)08:22:31 No.9301674
       File :1150982551.jpg-(110 KB, 779x749, 1148316786928.jpg)
  110 KB
  WAY TO FAIL
  >> 06/22/06(Thu)08:24:19 No.9301719
  >> 06/22/06(Thu)08:24:42 No.9301730
  ENDUT!

  HOCH! HECH!
  >> 06/22/06(Thu)08:25:19 No.9301743
       File :1150982719.jpg-(51 KB, 400x300, wtf.jpg)
  51 KB
  ?????
  >> 06/22/06(Thu)08:26:36 No.9301756
  >>9301649
  NO WAI!
  >> 06/22/06(Thu)08:26:45 No.9301757
       File :1150982805.jpg-(62 KB, 243x344, r2102166036.jpg)
  62 KB
  Here's a commie for you.
  >> 06/22/06(Thu)08:27:21 No.9301769
  >>9300893
  SU-37 TERMINATOR, OSHIIII-
  >> 06/22/06(Thu)08:28:34 No.9301797
       File :1150982914.jpg-(102 KB, 1140x741, delayhueg.jpg)
  102 KB
  This is the greatest sticky ever.
  >> 06/22/06(Thu)08:32:34 No.9301863
       File :1150983154.jpg-(157 KB, 640x1067, commieloli.jpg)
  157 KB
  Get fails, thread WINS!
  >> 06/22/06(Thu)08:32:56 No.9301866
  this sticky thread is made of suck and fail
  >> 06/22/06(Thu)08:32:56 No.9301868
  >This is the greatest thread ever.
  >>9301797
  FIXED
  >> 06/22/06(Thu)08:33:16 No.9301873
  IF I SEE THAT FUCKING CAT AT 9.4M GET...
  >> 06/22/06(Thu)08:34:49 No.9301893
  >>9300893
  SU-47 is superior

  And yes, this IS the best sticky evar. Motherland + Cover Tom = Pure Win.
  >> 06/22/06(Thu)08:34:58 No.9301895
       File :1150983298.jpg-(77 KB, 400x553, hunting.jpg)
  77 KB
  >>9301757
  Quick! Get her!
  >> 06/22/06(Thu)08:35:35 No.9301906
       File :1150983335.jpg-(135 KB, 504x482, whyagoatgoat.jpg)
  135 KB
  А у вас негров линчуют
  >> 06/22/06(Thu)08:36:42 No.9301924
  Дорогой /b/, ты выиграл интернет!
  >> 06/22/06(Thu)08:36:47 No.9301926
  >> 06/22/06(Thu)08:38:11 No.9301947
  >>9301906
  Oh look a fin! Glorby glorby glorby I like chocolate and wooden shoes, ya ya ya?
  >> 06/22/06(Thu)08:39:18 No.9301962
  maximal boosted win
  >> 06/22/06(Thu)08:39:51 No.9301970
       File :1150983591.jpg-(86 KB, 640x480, 1145568302996.jpg)
  86 KB
  Communism-o-meter:
  -[----------------|-]+
  >> 06/22/06(Thu)08:39:57 No.9301973
       File :1150983597.jpg-(123 KB, 590x739, su-47.jpg)
  123 KB
  Screw the falcon
  >> 06/22/06(Thu)08:41:08 No.9301989
  Long may our crimson flag inspire.
  >> 06/22/06(Thu)08:41:20 No.9301993
       File :1150983680.png-(246 KB, 389x550, commuloli.png)
  246 KB
  >>9301926
  ZOMG! My image was modlarged!
  I traced it,
  <-- original source
  >> 06/22/06(Thu)08:41:29 No.9301997
  Best /b/ thread since... /b/?
  >> 06/22/06(Thu)08:42:03 No.9302007
  >>9300754

  А судьи кто? - За древностию лет
  К свободной жизни их вражда непримирима,
  Сужденья черпают из забытых газет
  Времен Очаковских и покоренья Крыма;
  Всегда готовые к журьбе,
  Поют все песнь одну и ту же,
  Не замечая об себе:
  Что старее, то хуже.
  Где, укажите нам, отечества отцы,
  Которых мы должны принять за образцы?
  Не эти ли, грабительством богаты?
  Защиту от суда в друзьях нашли, в родстве,
  Великолепные соорудя палаты,
  Где разливаются в пирах и мотовстве,
  И где не воскресят клиенты-иностранцы
  Прошедшего житья подлейшие черты.
  >> 06/22/06(Thu)08:44:01 No.9302043
       File :1150983841.jpg-(26 KB, 355x296, communist.jpg)
  26 KB
  I DEMAND THIS BE PERMA STICKIED!!!!!
  >> 06/22/06(Thu)08:45:02 No.9302056
  MOD HAX ですよ~
  >> 06/22/06(Thu)08:46:46 No.9302078
  >>9302056
  NO WAI!
  >> 06/22/06(Thu)08:46:52 No.9302079
       File :1150984012.png-(35 KB, 600x692, 1140209001757.png)
  35 KB
  >> 06/22/06(Thu)08:46:54 No.9302080
       File :1150984014.jpg-(273 KB, 1600x1200, 1150117965643.jpg)
  273 KB
  Posting pro America furries in a commie 4chan sticky.
  >> 06/22/06(Thu)08:48:16 No.9302097
       File :1150984096.jpg-(76 KB, 455x300, gtfo.jpg)
  76 KB
  >>9302080
  >> 06/22/06(Thu)08:48:50 No.9302108
  >>9302080
  ENJOY YOUR AIDS YOU FURFAG.
  >> 06/22/06(Thu)08:50:23 No.9302132
  How do I shot commies?
  >> 06/22/06(Thu)08:51:16 No.9302148
       File :1150984276.jpg-(141 KB, 576x859, v17_02_04-740563.jpg)
  141 KB
  THIS IS THE VOICE OF YOUR COMMUNIST GOVERNMENT SPEAKING. TODAY, COMMUNIST FORCES HAVE COMPLETED THE OCCUPATION OF YOUR COUNTRY. THE UNITED STATES NO LONGER EXISTS. IT IS NOW THE UNION OF SOVIET STATES OF AMERICA! LONG LIVE THE U.S.S.A.!!
  >> 06/22/06(Thu)08:52:45 No.9302176
  >>9302080
  inb4ban
  >> 06/22/06(Thu)08:55:20 No.9302227
  >>9302080
  COMRADE MOD, BAN THIS FURFAG, HE DENIES MOTHER RUSSIA
  >> 06/22/06(Thu)08:55:48 No.9302236
       File :1150984548.jpg-(17 KB, 257x205, catt1.jpg)
  17 KB
  For everyone comrade killed, TEN MORE WILL TAKE HIS PLACE
  >> 06/22/06(Thu)08:55:49 No.9302237
       File :1150984549.gif-(81 KB, 400x546, stalin.gif)
  81 KB
  >>9302080
  STALIN IS NOT AMUSED
  >> 06/22/06(Thu)08:56:22 No.9302245
       File :1150984582.jpg-(14 KB, 250x189, hard-gay.jpg)
  14 KB
  If I see that fucking cat on more time im moving in with my aunty and uncle in Bel Aire.
  >> 06/22/06(Thu)08:58:46 No.9302292
  >>9302245
  are you the prince
  >> 06/22/06(Thu)08:59:22 No.9302305
       File :1150984762.jpg-(86 KB, 600x600, tetrotrist.jpg)
  86 KB
  >>9302080
  fight fire with fire.
  >> 06/22/06(Thu)09:00:52 No.9302340
  ………………..,-~*’`¯lllllll`*~,
  …………..,-~*`lllllllllllllllllllllllllll¯`*-,
  ………,-~*llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll*-,
  ……,-*llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll.\
  ….;*`lllllllllllllllllllllllllll,-~*~-,llllllllllllllllllll\
  …..\lllllllllllllllllllllllllll/………\;;;;llllllllllll,-`~-,
  …...\lllllllllllllllllllll,-*………..`~-~-,…(.(¯`*,`,
  …….\llllllllllll,-~*…………………)_-\..*`*;..)
  ……..\,-*`¯,*`)…………,-~*`~.………….../
  ……...|/.../…/~,…...-~*,-~*`;……………./.\
  ……../.../…/…/..,-,..*~,.`*~*…………….*...\
  …….|.../…/…/.*`...\...……………………)….)¯`~,
  …….|./…/…./…….)……,.)`*~-,……….../….|..)…`~-,
  ……/./.../…,*`-,…..`-,…*`….,---…...\…./…../..|……...¯```*~-
  …...(……….)`*~-,….`*`.,-~*.,-*……|…/.…/…/…………\
  …….*-,…….`*-,...`~,..``.,,,-*……….|.,*...,*…|…...\
  ……….*,………`-,…)-,…………..,-*`...,-*….(`-,…………\
  >> 06/22/06(Thu)09:01:24 No.9302345
  >>9302245
  In Soviet Russia, Bel-Air moves to you!
  >> 06/22/06(Thu)09:03:21 No.9302381
       File :1150985001.jpg-(324 KB, 1600x1200, krinkov2.jpg)
  324 KB
  let's do the revolution, baby !!!
  >> 06/22/06(Thu)09:03:35 No.9302389
  WRYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
  YYYYYYYYhfffIYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYIffffYYYYYYYYYYYYYYYY
  YYYYYYmIjffffffffIYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYHffffffffYYYYYYYYYYYYYYY
  YYYYYYIffffYYZfffJYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYCZffWWffBYYYYYYYYYYYYYY
  YYYYYZfffrYYYKIffBYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYCffffmYYYhffffYYYYYYYYYYYYY
  YYYCZffWYYYYYhfffIYYYYYYYYYYYYYYYYYYYZfffrYYYYYCffffrYYYYYYYYYYYY
  YYYfffftcYYYYYYYHfffrYYYYYYYYYYYYYYYYYhffffYYYYYYYOfffhcYYYYYYYYYY
  YYBffrYYYYYYYYYOfffZcYYYYYYYYYYYYYYBffQYYYYYYYYYtIjffgYYYYYYYYYY
  YhfffIYYYYYYYYYYYmjffffYYYYYYYYYYYYYBffrYYYYYYYYYYYYIffffYYYYYYYYY
  ffffhcYYYYYYYYYYYYYZfffrYYYYYYYYYYYZfffrYYYYYYYYYYYYYKfffIYYYYYYYY
  WYYYYYYYYYYYYYYYHfffEmOJJJJJJmOffffgYYYYYYYYYYYYYYYHfffWYYYYYY
  YYYYYYYYYYYYYYYYYYcXhHDDDDDDAcYYYYYYYYYYYYYYYYYYBffffIYYYYY
  YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYCffffjZYYY
  YYYYYYYYAjffffgIIjffffHYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYKIfffffjjfffffffYYYYQfffrYYY
  YYYYYYYCZfffIYYYffffIYYYYYYYYYYfffffffffffffffffffffffrYYYYYYKfffjKYYOfffIYYYYrIffffYY
  YYYYYYYYDfffWmjfffgYYYYYYYYYBffrYYYYYIffffYYYYYYYOffftcYrjjffjAYYYYBffrYY
  YYYYYYYYYYCWYYYYYYYYYYYHfffrYYYYYIffffYYYYYYYYYGjjWYYYYYYCBIIcY
  YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYBffrYYYYYCffffrYYYYYYYYYYYYYYYYYYYIffffY
  YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYBffrYYYYYCffffrYYYYYYYYYYYYYYYYYYYIffjXY
  YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYhfffIYYYYYYCffffrYYYYYYYYYYYYYYYYYYrffffrYY
  YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYhfffIYYYYYYCffffrYYYYYYYYYYYYYYYYYYZfffrYY
  YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYKfffQYYYYYYCffffrYYYYYYYYYYYYYYYYYHfffrYYY
  YYYYYYYYYYYYYYYYYYYZfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffrYYYYYYYYYYYYYYhfffIYYYY
  YYYYYYYYYYYYYYYYYYYZfffrYYYYYYYYYYYYIffffYYYYYYYYYYYYYBffhcYYYY
  YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYCDggKYYYYYY
  >> 06/22/06(Thu)09:04:14 No.9302400
  omg....so....red O_o
  >> 06/22/06(Thu)09:06:22 No.9302452
  FAILGET
  >> 06/22/06(Thu)09:06:39 No.9302458
  Communism is rampant on 4chan!! =O Who would have guessed?
  >> 06/22/06(Thu)09:06:48 No.9302461
  >>9302400
  Its so beautiful though
  >> 06/22/06(Thu)09:08:18 No.9302495
       File :1150985298.jpg-(17 KB, 360x266, commie2.jpg)
  17 KB
  JESUS COMMANDS YOU!
  >> 06/22/06(Thu)09:09:46 No.9302535
  >>9302495
  i love america =)
  >> 06/22/06(Thu)09:10:04 No.9302542
  /r/ Stalin porn GO
  Lenin porn also acceptable GO
  >> 06/22/06(Thu)09:10:25 No.9302545
  >>9302495
  NO U
  >> 06/22/06(Thu)09:11:05 No.9302567
  Mod, get out! I'm piss!
  >> 06/22/06(Thu)09:15:20 No.9302647
  Posting in a thread of epic legendary win and fucking cats
  >> 06/22/06(Thu)09:15:22 No.9302650
       File :1150985722.jpg-(194 KB, 382x600, stalin.jpg)
  194 KB
  >>9302542
  Stalin approves this request
  >> 06/22/06(Thu)09:18:29 No.9302709
       File :1150985909.jpg-(28 KB, 500x387, LENIN.jpg)
  28 KB
  >>9302542
  GET IN THERE, VLADIMIR!!
  >> 06/22/06(Thu)09:19:28 No.9302726
       File :1150985968.jpg-(22 KB, 332x378, Lenin.jpg)
  22 KB
  COMRADES, WE HAVE CONQUERED THE BOURGEOIS HABBO EMPIRE

  THIS THREAD COMMEMORATES THAT. FOR GREAT SOIET JUSTICE!
  >> 06/22/06(Thu)09:21:28 No.9302758
  FOR MOHER RUSSA!
  >> 06/22/06(Thu)09:21:30 No.9302760
  >>9300034
  TOO LATE
  >> 06/22/06(Thu)09:22:16 No.9302774
       File :1150986136.jpg-(246 KB, 588x902, soviet17.jpg)
  246 KB
  >> 06/22/06(Thu)09:24:15 No.9302811
       File :1150986255.gif-(347 KB, 180x100, youareawesome.gif)
  347 KB
  This has to be the best GET I've seen so far!
  >> 06/22/06(Thu)09:30:08 No.9302912
       File :1150986608.jpg-(86 KB, 640x480, 4563.jpg)
  86 KB
  OMG OMG OMG
  >> 06/22/06(Thu)09:32:56 No.9302966
       File :1150986776.gif-(7 KB, 412x217, 1149403582863.gif)
  7 KB
  IF WE PERSIST LONG ENOUGH, ALL OUR DREAMS WILL COME TRUE!
  >> 06/22/06(Thu)09:35:15 No.9302991
  ☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭
  ☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭
  ☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭
  ☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭
  ☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭
  ☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭
  ☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭
  ☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭
  ☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭
  ☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭
  ☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭
  ☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭
  ☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭
  ☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭
  ☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭
  ☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭
  ☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭
  ☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭
  ☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭
  ☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭
  >> 06/22/06(Thu)09:37:44 No.9303018
  Как долго мы этого ждали, очередной русский стики.
  >> 06/22/06(Thu)09:38:45 No.9303031
  ☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭
  ☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭
  ☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭
  ☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭
  ☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭
  ☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭
  ☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭
  ☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭
  ☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭
  ☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭
  ☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭
  ☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭
  ☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭
  ☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭
  ☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭
  ☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭
  ☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭
  ☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭
  ☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭
  ☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭
  >> 06/22/06(Thu)09:39:04 No.9303038
  My god...it's full of stars.
  >> 06/22/06(Thu)09:39:27 No.9303046
  >>9300379
  What song is this I need it so I can take a boombox and play it while placing my tau army on the table.
  >> 06/22/06(Thu)09:40:08 No.9303060
  Тхис тхреад ис тхе бест!
  >> 06/22/06(Thu)09:40:22 No.9303064
  It's not Sunday yet! It should be Thunderdome Thursday!
  >> 06/22/06(Thu)09:41:04 No.9303071
  desu desu desu desu desu desu desu desu desu desu desu desu desu desu desu desu desu desu desu desu desu desu desu desu desu desu desu desu desu desu desu desu desu desu desu desu desu desu desu desu desu desu desu desu desu desu desu desu desu desudesu desu desu desu desu desu desu desu desu desu desu desu desu desu desu desu desu desu desu desu desu desu desu desu desu desu desu desu desu desu desu desu desu desu desu desu desu desu desu desu desu desu desu desu desu desu desu desu desu desu desu desu desu desu desu desu desu desu desu desu desu desu desu desu desu desu desu desu desu desu desu desu desu desu desu desu desu desu desu desu desu desu desu desu desu desu desu desu desu desu desu desu desu desu desu desu desu desu desu desu
  >> 06/22/06(Thu)09:42:34 No.9303095
  This sticky is made of Communism and win.
  >> 06/22/06(Thu)09:42:39 No.9303097
       File :1150987359.jpg-(14 KB, 200x318, ODB.jpg)
  14 KB
  wtf iz goin on in hurr
  >> 06/22/06(Thu)09:43:54 No.9303114
  >>9303060
  That's not the name of the song. drat.
  >> 06/22/06(Thu)09:45:26 No.9303138
       File :1150987526.jpg-(41 KB, 400x555, Soviet fur.jpg)
  41 KB
  Das vidanya comrades.
  >> 06/22/06(Thu)09:52:59 No.9303267
  >>9303138
  THIS BREAKS MY COMMIE HEART.
  >> 06/22/06(Thu)09:55:18 No.9303300
       File :1150988118.jpg-(100 KB, 600x455, lenin.jpg)
  100 KB
  DESU, LOLI, CAMWHORES!
  >> 06/22/06(Thu)09:56:28 No.9303324
       File :1150988188.png-(8 KB, 397x352, never forget.png)
  8 KB
  SEIG HEIL!
  >> 06/22/06(Thu)09:59:03 No.9303359
       File :1150988343.jpg-(240 KB, 800x600, 1145378969540080.jpg)
  240 KB
  Arise ye workers from your slumbers
  Arise ye prisoners of want
  For reason in revolt now thunders
  And at last ends the age of cant.
  Away with all your superstitions
  Servile masses arise, arise
  We'll change henceforth the old tradition
  And spurn the dust to win the prize.

  So comrades, come rally
  And the last fight let us face
  The Internationale unites the human race.
  So comrades, come rally
  And the last fight let us face
  The Internationale unites the human race.

  No more deluded by reaction
  On tyrants only we'll make war
  The soldiers too will take strike action
  They'll break ranks and fight no more
  And if those cannibals keep trying
  To sacrifice us to their pride
  They soon shall hear the bullets flying
  We'll shoot the generals on our own side.

  No saviour from on high delivers
  No faith have we in prince or peer
  Our own right hand the chains must shiver
  Chains of hatred, greed and fear
  E'er the thieves will out with their booty
  And give to all a happier lot.
  Each at the forge must do their duty
  And we'll strike while the iron is hot.
  >> 06/22/06(Thu)10:05:12 No.9303476
  >>9303114
  Ат леаст И гот 9303060ГЕТ!
  >> 06/22/06(Thu)10:05:24 No.9303480
       File :1150988724.jpg-(21 KB, 250x160, daaskapital.jpg)
  21 KB
  Your God is a nothing God
  Is a mealy mouthed God
  Is a weak arsed God
  My God is a really tough God
  Is a straight line God
  Is a good ole boy
  Your God drinks peach nectar
  Eats boiled fruit
  Can't fart out loud
  My God arm wrestled Khruschev
  Eats meat, farts with pride
  Hey, Hey
  Commies for Christ
  Hammers and sickles and the word's not flesh - it's steel
  Commies for Christ
  'Cos he's the man that carved the lamb - and made us feel
  Commies for Christ
  I'm having a sexual fling with a red under my bed
  Commies for Christ
  Drank too much altar wine, it's gone straight to my head
  Take Marx, take Christ, take drugs
  Take Marx, take Christ, take dr dr dr dr dr DRUGS
  >> 06/22/06(Thu)10:08:20 No.9303531
       File :1150988900.jpg-(217 KB, 517x451, 1149774818697.jpg)
  217 KB
  Come on, you commie swine! We're ready for you! ~desu!
  >> 06/22/06(Thu)10:09:46 No.9303553
       File :1150988986.gif-(58 KB, 363x511, marx.gif)
  58 KB
  CYUZ, TOVARITCH!
  >> 06/22/06(Thu)10:11:06 No.9303579
  Posting in a commie colored threat
  >> 06/22/06(Thu)10:13:27 No.9303622
       File :1150989207.jpg-(118 KB, 800x600, wtf.jpg)
  118 KB
  Впервые команда СССР совершила выезд в город Таупо, где 8 ноября 2003 года состоялся товарищеский матч Таупо - СССР. Встреча закончилась со счетом 2:2. В преддверии матча, местная газета Taupo Times опубликовала заметку "The Russians are coming" о предстоящей игре.
  >> 06/22/06(Thu)10:17:27 No.9303686
       File :1150989447.png-(1 KB, 93x126, $.png)
  1 KB
  LONG LIVE CAPITALISM!

  COMMUNISM FAILS!
  >> 06/22/06(Thu)10:18:24 No.9303697
       File :1150989504.gif-(27 KB, 710x475, 1147552091478.gif)
  27 KB
  >> 06/22/06(Thu)10:19:10 No.9303712
       File :1150989550.jpg-(141 KB, 600x900, 1147552768464.jpg)
  141 KB
  >> 06/22/06(Thu)10:19:43 No.9303720
  >>9303686

  If by "Capitalism" you mean "jpeg artifacts" we had no choice but to let them win, we were outnumbered!
  >> 06/22/06(Thu)10:20:24 No.9303730
       File :1150989624.jpg-(70 KB, 319x960, 1147553981284.jpg)
  70 KB
  >> 06/22/06(Thu)10:20:58 No.9303736
  >>9303720
  actually it's beautiful png
  >> 06/22/06(Thu)10:23:05 No.9303767
  >>9301719
  it makes no sense.

  ШЛЮПКИ, ХАХАХАХА, ВТФ ВООБЩЕ.
  >> 06/22/06(Thu)10:23:11 No.9303769
       File :1150989791.jpg-(2 KB, 93x126, $.jpg)
  2 KB
  LONG LIVE CAPITALISM!

  COMMUNISM FAILS!
  >> 06/22/06(Thu)10:24:27 No.9303792
       File :1150989867.gif-(1 KB, 93x126, $.gif)
  1 KB
  LONG LIVE CAPITALISM!

  COMMUNISM FAILS!
  >> 06/22/06(Thu)10:25:54 No.9303817
       File :1150989954.jpg-(33 KB, 443x599, che.jpg)
  33 KB
  HASTA ;A VICTORIA, SIEMPRE!
  >> 06/22/06(Thu)10:26:19 No.9303825
       File :1150989979.png-(2 KB, 250x250, $.png)
  2 KB
  LONG LIVE CAPITALISM!

  COMMUNISM FAILS!
  >> 06/22/06(Thu)10:26:35 No.9303828
  SEMPER FIDELIS COMMUNISM
  >> 06/22/06(Thu)10:27:10 No.9303843
       File :1150990030.jpg-(85 KB, 1024x756, 1147552182641.jpg)
  85 KB
  >> 06/22/06(Thu)10:28:28 No.9303859
  >>9303060
  Спик рашн фор фри, комрад.
  >> 06/22/06(Thu)10:29:16 No.9303876
       File :1150990156.jpg-(2.96 MB, 3072x2048, 1147554092524.jpg)
  2.96 MB
  >> 06/22/06(Thu)10:30:13 No.9303894
       File :1150990213.jpg-(97 KB, 640x480, Greater Good.jpg)
  97 KB
  HAY GUYZ SO I HERD YOU LIEK TEH GREATER GOOD?
  >> 06/22/06(Thu)10:35:54 No.9304009
       File :1150990554.jpg-(62 KB, 750x300, KGB Party Van.jpg)
  62 KB
  PARTY VAN!
  >> 06/22/06(Thu)10:38:27 No.9304058
       File :1150990707.jpg-(76 KB, 1280x960, soviets.jpg)
  76 KB
  SOVIET RUSSIA, I'M HOME!!!
  >> 06/22/06(Thu)10:40:59 No.9304108
       File :1150990859.jpg-(197 KB, 683x820, 1139706380.thefuckingdevil.pin(...).jpg)
  197 KB
  SHITSUXFAGS
  >> 06/22/06(Thu)10:41:21 No.9304117
  GREATEST STICKIES EVER

  MODS HAVE ENDED THEIR LONG REIGN OF SUCKING COCK

  REJOICE, FELLOW WORKERS
  >> 06/22/06(Thu)10:42:03 No.9304132
  Theme is win!
  Also 300 GET
  ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
  ░▓▓▓▓░▓▓▓▓░▓▓▓▓▓░▓░▓░▓░
  ░▓░░░░▓░░░░░░▓░░░▓░▓░▓░
  ░▓░▓▓░▓▓▓░░░░▓░░░▓░▓░▓░
  ░▓░░▓░▓░░░░░░▓░░░░░░░░░
  ░▓▓▓▓░▓▓▓▓░░░▓░░░▓░▓░▓░
  ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
  >> 06/22/06(Thu)10:44:14 No.9304174
  A  I
  S

  F
  I
  N
  E

  T
  O
  O
  >> 06/22/06(Thu)10:45:20 No.9304199
       File :1150991120.gif-(16 KB, 250x265, capitalism.gif)
  16 KB
  >>9303825 / >>9303792 / >>9303769
  =fixed.
  >> 06/22/06(Thu)10:45:30 No.9304203
  thanks for stickying this unfunny shitstorm

  MODS SUCK
  >> 06/22/06(Thu)10:46:50 No.9304218
       File :1150991210.jpg-(18 KB, 246x250, ussr251.jpg)
  18 KB
  yeeeeessss yeeeeesss
  >> 06/22/06(Thu)10:47:09 No.9304223
       File :1150991229.jpg-(83 KB, 500x737, 1146256556424.jpg)
  83 KB
  TOGETHER WE'LL CRUSH THOSE CAPITALIST TODDLERS
  >> 06/22/06(Thu)10:49:04 No.9304257
  aweawea
  >> 06/22/06(Thu)10:51:00 No.9304299
       File :1150991460.jpg-(36 KB, 640x811, 0910.jpg)
  36 KB
  Come, enjoy the benefits of communism.
  You know it makes sense.
  >> 06/22/06(Thu)10:58:23 No.9304454
  Oh my christ, posting in a stickeh
  >> 06/22/06(Thu)11:01:21 No.9304523
       File :1150992081.png-(141 KB, 413x432, leonrdo1.png)
  141 KB
  >> 06/22/06(Thu)11:02:18 No.9304547
  Thank you Russia.

  Now GTFO.
  >> 06/22/06(Thu)11:03:26 No.9304568
  MOTHERLAND!!!!
  ░░░░░░░░░░░░░░
  ░░░░░▓░░░░░░░░
  ░░░░░░▓▓▓▓░░░░
  ░░░░░▓░░░▓▓░░░
  ░░░░▓▓▓▓░░▓▓░░
  ░░░▓▓▓▓░░░▓▓░░
  ░░▓▓▓▓▓░░░▓▓░░
  ░░░░▓░▓▓░░▓▓░░
  ░░░░░░░▓▓░▓▓░░
  ░░░▓▓░░░▓▓▓▓░░
  ░░▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░
  ░▓▓░▓▓▓▓▓▓▓▓▓░
  ░▓░░░░░░░░░▓░░
  ░░░░░░░░░░░░░░
  >> 06/22/06(Thu)11:07:06 No.9304650
       File :1150992426.jpg-(98 KB, 700x653, 1123834574189.jpg)
  98 KB
  >> 06/22/06(Thu)11:08:01 No.9304671
  >>9304568
  try again lol
  >> 06/22/06(Thu)11:08:31 No.9304685
       File :1150992511.jpg-(61 KB, 638x583, 1146692028459.jpg)
  61 KB
  >> 06/22/06(Thu)11:09:16 No.9304703
       File :1150992556.jpg-(96 KB, 602x850, 1141673998593.jpg)
  96 KB
  >> 06/22/06(Thu)11:11:19 No.9304763
       File :1150992679.jpg-(21 KB, 385x600, 284970314_l.jpg)
  21 KB
  >> 06/22/06(Thu)11:12:05 No.9304786
       File :1150992725.jpg-(50 KB, 500x333, b13.jpg)
  50 KB
  >> 06/22/06(Thu)11:15:13 No.9304848
  >>9304671

  I know, it kinda sucks because the ascii bitmap isn't a perfect square :/
  >> 06/22/06(Thu)11:25:28 No.9305053
  >>9300000
  AT FIRST THIS THREAD SUCKED, THEN RIGHT AT THIS MOMENT >>9300351 IT WAS LIKE RAPTOR JESUS HIMSELF HAD SAVED US AND NOW THIS THREAD IS THE ULTIMATE WIN
  >> 06/22/06(Thu)11:29:01 No.9305127
       File :1150993741.jpg-(3 KB, 346x205, soviet canada.jpg)
  3 KB
  >>9302966
  Soviet Kanuckistan is better
  >> 06/22/06(Thu)11:30:37 No.9305161
  I fucking cried! Long live the revolution my fellow comrades!
  >> 06/22/06(Thu)11:31:08 No.9305173
       File :1150993868.jpg-(145 KB, 398x567, wolfinsheeps.jpg)
  145 KB
  >>9300000
  >> 06/22/06(Thu)11:31:59 No.9305200
  NOYTA CCCP!
  >> 06/22/06(Thu)11:33:18 No.9305231
       File :1150993998.gif-(36 KB, 200x208, crisis_zimmerman.gif)
  36 KB
  >>9303894
  IN SOVIET T'AU XENOS SHOOTS YOU
  >> 06/22/06(Thu)11:34:22 No.9305263
  АХАХАХАХА
  какая это по счету русская стики?!
  камрады, мы завоюем /б
  >> 06/22/06(Thu)11:34:22 No.9305264
       File :1150994062.png-(57 KB, 253x329, Statley Stalin.png)
  57 KB
  RISE WORKERS FOR MOTHER RUSSIA
  >> 06/22/06(Thu)11:35:16 No.9305290
  ☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭∴∵☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭
  ☭☭☭∵∴∵∴☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭∵∴∵∴☭☭☭☭☭☭
  ☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭∵∴∵∴☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭∴∵☭☭
  ☭☭☭☭☭☭☭∴∵☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭∵∴∵∴☭☭☭☭☭☭☭☭
  ☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭
  ☭☭☭☭☭☭☭☭∵∴∵∴☭☭☭☭∵∴∵∴☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭
  ☭☭☭∵∴∵☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭∵∴∵∴☭☭☭
  ☭☭☭☭☭☭☭∴∵☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭
  ☭☭☭☭☭☭☭☭∴∵☭☭☭∵∴∵☭☭☭∴∵☭☭☭☭☭☭∴∵☭☭☭
  ☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭
  ☭☭☭☭☭☭☭☭∵∴∵∴☭☭☭☭☭☭☭∵∴∵☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭
  ☭☭☭☭☭☭∵∴∵∴☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭∴∵☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭
  ☭☭☭☭☭☭☭☭☭∵∴∵☭☭☭∴∵☭☭☭☭☭☭☭∵∴∵∴☭∵∴∵
  ☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭
  ☭☭☭☭☭☭☭☭∵∴∵∴☭∵∴∵∴☭☭☭☭∴∵☭☭☭☭☭☭☭☭☭
  ☭☭☭∵∴∵∴∵∴∵☭☭☭☭☭☭∵∴∵∴☭∵∴∵☭☭☭☭☭☭☭☭
  ☭☭☭☭☭☭☭☭∴∵☭∵∴∵☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭∵∴∵∴
  ☭☭☭☭☭☭∵∴∵∴☭☭☭☭☭☭☭☭∵∴∵∴☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭
  ☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭∴∵☭☭
  ☭☭☭☭☭☭∵∴∵☭☭☭☭☭☭☭☭∵∴∵∴∵∴∵☭☭☭☭☭☭☭☭
  >> 06/22/06(Thu)11:37:18 No.9305333
  >>9300914
  хорожó
  >> 06/22/06(Thu)11:38:48 No.9305373
       File :1150994328.jpg-(5 KB, 142x91, avatar.jpg)
  5 KB
  >> 06/22/06(Thu)11:42:22 No.9305455
       File :1150994542.jpg-(234 KB, 1580x660, Russian Keyboard Layout.jpg)
  234 KB
  Does any one have a means of memorizing the russian keyboard layout? Or a place where I can buy stickers for the keys? I've just been using this pic whenever I need to type something, but I don't like having to open it whenever I want to type something. Not to mention the amount of space it takes up on the screen.
  >> 06/22/06(Thu)11:43:11 No.9305472
  GDR
  Die Familie ist die kleinste Zelle des Staates.
  >> 06/22/06(Thu)11:43:24 No.9305474
       File :1150994604.jpg-(129 KB, 927x449, 1148592910871.jpg)
  129 KB
  >> 06/22/06(Thu)11:43:41 No.9305478
       File :1150994621.jpg-(50 KB, 250x171, my flag.jpg)
  50 KB
  FOR OUR HOME LAND, FOR UNITY, FOR OUR PEAPLE, FOR COMMUNISUM!
  >> 06/22/06(Thu)11:45:55 No.9305526
  Stalin sez: Read the Pravda!!!!!
  >> 06/22/06(Thu)11:47:07 No.9305552
  LOYAL TO MOTHER RUSSIA!!!!
  LOYAL TO MOTHER RUSSIA!!!!
  LOYAL TO MOTHER RUSSIA!!!!
  LOYAL TO MOTHER RUSSIA!!!!
  LOYAL TO MOTHER RUSSIA!!!!
  LOYAL TO MOTHER RUSSIA!!!!
  >> 06/22/06(Thu)11:51:21 No.9305636
  The thing is, people don't realize the work that goes into properly doing copypasta. They think copypasta is something that slackers can do, or faggots, or assholes. It's not true. Copypasta is a dying artform and if you don't see that, I don't know what's wrong with you.

  First of all, you sacrifice spending real time on /b/. You can't participate as much as you'd like to because you're so busy doing copypasta that you can't. As a result, you miss a lot of really great threads. Still, it's a sacrifice, so you do it.

  There's also the problem of "Flood detected". This message can really hurt your progress. You should try to get your copypasta into every active thread and if you have to sit there waiting before the flood period is over, you lose valuable time. This is also very difficult.

  Also, picking which threads should get a copypasta first are sort of difficult. There are threads that don't stay on the first page for very long, so you may be missing some of the more prominent threads. Of course, you should try to hit them all, but for the desire effect, you need to get into bigger threads quickly.

  Finally, there's the moral problem. One thing about copypasta is that sometimes it feels good, but sometimes it feels bad.

  BTW, this wasn't a copypasta, I just typed it out.
  >> 06/22/06(Thu)11:52:15 No.9305647
       File :1150995135.gif-(26 KB, 640x480, stalinvshitler.gif)
  26 KB
  sucks!
  >> 06/22/06(Thu)11:53:43 No.9305676
  sucks
  >> 06/22/06(Thu)11:54:09 No.9305686
       File :1150995249.gif-(56 KB, 304x312, Rasputin.gif)
  56 KB
  HAIL MOTHER RUSSIA
  >> 06/22/06(Thu)11:54:11 No.9305687
       File :1150995251.gif-(99 KB, 320x240, wand of shit2.gif)
  99 KB
  Posting in a soviet sticky.
  >> 06/22/06(Thu)11:54:49 No.9305704
  >>9305647
  wordfilterowned
  >> 06/22/06(Thu)11:56:02 No.9305733
  didn't we just have the cat for 9.2 get?
  >> 06/22/06(Thu)11:56:35 No.9305743
  The thing is, people don't realize the work that goes into properly doing copypasta. They think copypasta is something that slackers can do, or faggots, or assholes. It's not true. Copypasta is a dying artform and if you don't see that, I don't know what's wrong with you.

  First of all, you sacrifice spending real time on /b/. You can't participate as much as you'd like to because you're so busy doing copypasta that you can't. As a result, you miss a lot of really great threads. Still, it's a sacrifice, so you do it.

  There's also the problem of "Flood detected". This message can really hurt your progress. You should try to get your copypasta into every active thread and if you have to sit there waiting before the flood period is over, you lose valuable time. This is also very difficult.

  Also, picking which threads should get a copypasta first are sort of difficult. There are threads that don't stay on the first page for very long, so you may be missing some of the more prominent threads. Of course, you should try to hit them all, but for the desire effect, you need to get into bigger threads quickly.

  Finally, there's the moral problem. One thing about copypasta is that sometimes it feels good, but sometimes it feels bad.

  BTW, this wasn't a copypasta, I just typed it out.
  >> 06/22/06(Thu)11:57:49 No.9305765
  SO I WAS FUCKING MY GIRLFRIEND ONCE AND THEN I THRUST IN REALLY HARD AND SHE LET OUT A QUEEF AND I WAS LIKE LOL EW BUT SHE WAS ALL SHUT UP BITCH AND FUCK ME AND THEN I SAID LOL NO I NEED TO LOL SOME MORE SO SHE GOT MAD AND I WAS LIKE HAHA LISTEN SO I LET OUT A NORMAL FART AND SHE PUNCHED MY CHEST AND CALLED ME A BASTARD SO THEN I PUSHED INTO HER ONE MORE TIME AND SHE LET OUT ANOTHER QUEEF I WAS LIKE OMG WHAT NOW BITCH AND SHE WAS LIKE LOL SO THEN I WOULD FART AND MAKE HER QUEEF AND WE PLAYED TWINKLE TWINKLE LITTLE STAR WHILE I FUCKED HER IT WAS GREAT SEX BY THE WAY LOL SO SUP
  >> 06/22/06(Thu)11:57:57 No.9305769
  >>9305733
  Yes, but now we have LITE-BRITE TOM.
  >> 06/22/06(Thu)11:58:18 No.9305777
       File :1150995498.gif-(28 KB, 400x267, 1149384083752.gif)
  28 KB
  >> 06/22/06(Thu)11:58:27 No.9305786
       File :1150995507.jpg-(57 KB, 450x495, boozing-kitty.jpg)
  57 KB
  boris yeltsin cat is drunk
  >> 06/22/06(Thu)11:59:43 No.9305809
       File :1150995583.jpg-(7 KB, 371x390, red button.jpg)
  7 KB
  To celebrate, I share with my comrades the red button in /f/.
  >> 06/22/06(Thu)12:00:17 No.9305818
  geez a wordfilter >_< now thats truly a commie thread XD
  >> 06/22/06(Thu)12:00:53 No.9305831
  Posting in a not-funny sticky
  >> 06/22/06(Thu)12:01:18 No.9305838
  FUCKING CONSPIRACY
  FIRST 9.2MILGET WAS THAT FUCKING CAT
  AND NOW ITS 9.3MILGET WITH THAT FUCKING CAT
  I BLAME THE MODS
  >> 06/22/06(Thu)12:01:26 No.9305845
       File :1150995686.jpg-(109 KB, 823x1000, Emma04r.jpg)
  109 KB
  Long live Anarchy!
  >> 06/22/06(Thu)12:01:41 No.9305851
  >>9305831

  This thread is serious business, kapitalist pig.
  >> 06/22/06(Thu)12:01:55 No.9305854
  >>9304786

  filthy nazbols
  >> 06/22/06(Thu)12:03:32 No.9305907
       File :1150995812.jpg-(68 KB, 335x505, HAYMAR~3.jpg)
  68 KB
  >> 06/22/06(Thu)12:03:56 No.9305912
       File :1150995836.gif-(13 KB, 536x520, 1149739784962.gif)
  13 KB
  >> 06/22/06(Thu)12:04:14 No.9305919
  NOT THIS COMMUNIST SHIT AGAIN
  GAWDZ THAT MUSIC ARGHHHHH X_X
  >> 06/22/06(Thu)12:04:19 No.9305921
  LURKING IN A LEGENDARY STICKIE ICKY ICKY!!!
  >> 06/22/06(Thu)12:04:20 No.9305922
  I'm gayer than eight fags sucking off nine fags

  - Lucon Talestar
  >> 06/22/06(Thu)12:04:41 No.9305931
  ☭ LOYAL TO MOTHER RUSSIA ☭
  ☭ LOYAL TO MOTHER RUSSIA ☭
  ☭ LOYAL TO MOTHER RUSSIA ☭
  ☭ LOYAL TO MOTHER RUSSIA ☭
  ☭ LOYAL TO MOTHER RUSSIA ☭
  ☭ LOYAL TO MOTHER RUSSIA ☭
  ☭ LOYAL TO MOTHER RUSSIA ☭
  ☭ LOYAL TO MOTHER RUSSIA ☭
  ☭ LOYAL TO MOTHER RUSSIA ☭
  ☭ LOYAL TO MOTHER RUSSIA ☭
  ☭ LOYAL TO MOTHER RUSSIA ☭
  ☭ LOYAL TO MOTHER RUSSIA ☭
  ☭ LOYAL TO MOTHER RUSSIA ☭
  ☭ LOYAL TO MOTHER RUSSIA ☭
  ☭ LOYAL TO MOTHER RUSSIA ☭
  ☭ LOYAL TO MOTHER RUSSIA ☭
  ☭ LOYAL TO MOTHER RUSSIA ☭
  ☭ LOYAL TO MOTHER RUSSIA ☭
  ☭ LOYAL TO MOTHER RUSSIA ☭
  ☭ LOYAL TO MOTHER RUSSIA ☭
  ☭ LOYAL TO MOTHER RUSSIA ☭
  ☭ LOYAL TO MOTHER RUSSIA ☭
  ☭ LOYAL TO MOTHER RUSSIA ☭
  ☭ LOYAL TO MOTHER RUSSIA ☭
  ☭ LOYAL TO MOTHER RUSSIA ☭
  ☭ LOYAL TO MOTHER RUSSIA ☭
  ☭ LOYAL TO MOTHER RUSSIA ☭
  ☭ LOYAL TO MOTHER RUSSIA ☭
  ☭ LOYAL TO MOTHER RUSSIA ☭
  ☭ LOYAL TO MOTHER RUSSIA ☭
  ☭ LOYAL TO MOTHER RUSSIA ☭
  ☭ LOYAL TO MOTHER RUSSIA ☭
  ☭ LOYAL TO MOTHER RUSSIA ☭
  >> 06/22/06(Thu)12:04:56 No.9305935
       File :1150995896.gif-(597 KB, 1458x1804, CLASS_PYRAMID.gif)
  597 KB
  >> 06/22/06(Thu)12:05:48 No.9305963
  ☭ Ewige Treue dem Mütterchen Russland ☭
  >> 06/22/06(Thu)12:05:51 No.9305966
       File :1150995951.jpg-(42 KB, 600x400, the people vs the cops.jpg)
  42 KB
  >> 06/22/06(Thu)12:07:00 No.9305985
       File :1150996020.jpg-(51 KB, 600x400, people man a barricade.jpg)
  51 KB
  >> 06/22/06(Thu)12:07:24 No.9305996
       File :1150996044.jpg-(126 KB, 800x588, sowjet.jpg)
  126 KB
  more soviets to be bred
  >> 06/22/06(Thu)12:08:15 No.9306017
       File :1150996095.jpg-(41 KB, 425x378, BURN_THE_RICH02.jpg)
  41 KB
  >> 06/22/06(Thu)12:09:20 No.9306038
       File :1150996160.gif-(26 KB, 425x419, molotov.gif)
  26 KB
  >> 06/22/06(Thu)12:10:16 No.9306057
       File :1150996216.jpg-(165 KB, 1024x749, kreml.jpg)
  165 KB
  There is no better place to be guided
  >> 06/22/06(Thu)12:10:27 No.9306059
       File :1150996227.gif-(415 B, 150x100, RED_BLACK_FLAG.gif)
  415 B
  >> 06/22/06(Thu)12:11:04 No.9306073
       File :1150996264.jpg-(78 KB, 384x512, 1149358066592.jpg)
  78 KB
  I LOVE THE PART OF THIS SONG WHERE IT GOES "NAPALM FOR ISLAM"
  >> 06/22/06(Thu)12:11:28 No.9306081
       File :1150996288.jpg-(59 KB, 421x600, dh1901077b.jpg)
  59 KB
  Hero of Sztalynkrat
  >> 06/22/06(Thu)12:11:48 No.9306084
       File :1150996308.jpg-(102 KB, 1000x753, SACCO_~1.jpg)
  102 KB
  >> 06/22/06(Thu)12:11:57 No.9306087
  ☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭�
  ��☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭�
  �☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭
  ☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭
  >> 06/22/06(Thu)12:12:23 No.9306095
  ☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭
  ☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭

  >> 06/22/06(Thu)12:12:43 No.9306098
       File :1150996363.jpg-(126 KB, 1024x768, 9.2milget.jpg)
  126 KB
  THAT FUCKING CAT IS ON A ROLL!
  >> 06/22/06(Thu)12:12:46 No.9306099
       File :1150996366.jpg-(179 KB, 917x1400, SMX.jpg)
  179 KB
  >> 06/22/06(Thu)12:13:31 No.9306115
       File :1150996411.jpg-(87 KB, 800x588, amiemo.jpg)
  87 KB
  HOORAY THAT FUCKING CAT FOR ANOTHER GET!

  TWO IN A ROW MUTHA FUCKA, CAN YOU SPEAK IT?
  >> 06/22/06(Thu)12:13:46 No.9306120
       File :1150996426.jpg-(171 KB, 1168x815, ShagohodBox.jpg)
  171 KB
  >> 06/22/06(Thu)12:14:15 No.9306130
       File :1150996455.jpg-(132 KB, 735x522, CommiePanda.jpg)
  132 KB
  I always figured /b/ was communist. Think about it, faceless masses, secret mods...
  >> 06/22/06(Thu)12:14:38 No.9306141
       File :1150996478.jpg-(14 KB, 300x205, mugabe.jpg)
  14 KB
  Mugabski
  >> 06/22/06(Thu)12:14:53 No.9306147
  ☭ ☭☭☭☭☭
  ☭ ☭
  ☭ ☭
  ☭ ☭
  ☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭
  ☭ ☭
  ☭ ☭
  ☭ ☭
  ☭ ☭
  ☭☭☭☭☭
  >> 06/22/06(Thu)12:16:46 No.9306181
       File :1150996606.jpg-(39 KB, 302x216, CNTFAI~1.jpg)
  39 KB
  >> 06/22/06(Thu)12:17:16 No.9306191
  ☭.......☭☭☭☭☭
  ☭.......☭.......
  ☭.......☭.......
  ☭.......☭.......
  ☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭
  .........☭.......☭
  .........☭.......☭
  .........☭.......☭
  .........☭.......☭
  ..☭☭☭☭☭........
  >> 06/22/06(Thu)12:17:55 No.9306210
       File :1150996675.jpg-(171 KB, 1027x1463, 1149384135331.jpg)
  171 KB
  OH SHIT I LOVE THESE COMMIE THREADS
  >> 06/22/06(Thu)12:18:46 No.9306231
  >>9306191
  fail
  >> 06/22/06(Thu)12:18:53 No.9306232
  >>9306130
  so true, lol
  >> 06/22/06(Thu)12:19:23 No.9306245
       File :1150996763.jpg-(6 KB, 150x217, commie.jpg)
  6 KB
  Communism is sexy and does not sucks wordfilter
  >> 06/22/06(Thu)12:19:31 No.9306250
  ☭......☭☭☭☭☭
  ☭......☭.......
  ☭......☭.......
  ☭......☭.......
  ☭☭☭☭☭☭☭☭☭
  ........☭.....☭
  ........☭.....☭
  ........☭.....☭
  .☭☭☭☭☭.....☭
  >> 06/22/06(Thu)12:20:18 No.9306268
       File :1150996818.jpg-(21 KB, 396x229, HAYMAR~1.jpg)
  21 KB
  >> 06/22/06(Thu)12:20:36 No.9306277
  ☭......☭☭☭☭☭
  ☭......☭.......
  ☭......☭.......
  ☭......☭.......
  ☭☭☭☭☭☭☭
  ........☭.......☭
  ........☭.......☭
  ........☭.......☭
  .☭☭☭☭☭.......☭
  >> 06/22/06(Thu)12:20:38 No.9306279
  Communism haet fail swastika
  >> 06/22/06(Thu)12:21:25 No.9306298
  ☭......☭☭☭☭☭
  ☭......☭.......
  ☭......☭.......
  ☭......☭.......
  ☭☭☭☭☭☭☭
  .............☭............☭
  .............☭............☭
  .............☭............☭
  .☭☭☭☭☭............☭
  >> 06/22/06(Thu)12:22:07 No.9306320
  ☭......☭☭☭☭☭
  ☭......☭.......
  ☭......☭.......
  ☭......☭.......
  ☭☭☭☭☭☭☭
  ...........☭............☭
  ...........☭............☭
  ...........☭............☭
  ☭☭☭☭............
  >> 06/22/06(Thu)12:22:29 No.9306329
  >>9306279
  THAT MAY BE TRUE

  BUT HERE IS THE REAL QUESTION

  COMMUNISM HAET LOLI?!?!?!?!?
  >> 06/22/06(Thu)12:22:37 No.9306334
  ☭......☭☭☭☭☭
  ☭......☭.......
  ☭......☭.......
  ☭......☭.......
  ☭☭☭☭☭☭☭
  ...........☭..........☭
  ...........☭..........☭
  ...........☭..........☭
  ☭☭☭☭............
  >> 06/22/06(Thu)12:22:52 No.9306339
  >>9306298
  FAILSTIKA
  >> 06/22/06(Thu)12:23:22 No.9306353
  fail swatiska = sign that communism is true about nazi retards
  >> 06/22/06(Thu)12:24:22 No.9306376
  ☭......☭☭☭☭☭
  ☭......☭.......
  ☭......☭.......
  ☭......☭.......
  ☭☭☭☭☭☭☭
  ...........☭..........☭
  ...........☭..........☭
  ...........☭..........☭
  ☭☭☭☭............
  >> 06/22/06(Thu)12:24:41 No.9306384
       File :1150997081.jpg-(115 KB, 481x699, sp000874.jpg)
  115 KB
  >> 06/22/06(Thu)12:24:59 No.9306394
  ☭......☭☭☭☭☭
  ☭......☭.......
  ☭......☭.......
  ☭......☭.......
  ☭☭☭☭☭☭☭
  ...........☭..........☭
  ...........☭..........☭
  ...........☭..........☭
  ☭☭☭☭...........
  >> 06/22/06(Thu)12:25:12 No.9306401
  ☭......☭☭☭☭☭
  ☭......☭.......
  ☭......☭.......
  ☭......☭.......
  ☭☭☭☭☭☭☭
  ...........☭..........☭
  ...........☭..........☭
  ...........☭..........☭
  ☭☭☭☭..............
  >> 06/22/06(Thu)12:25:24 No.9306406
  ☭......☭☭☭☭☭
  ☭......☭.......
  ☭......☭.......
  ☭......☭.......
  ☭☭☭☭☭☭☭
  ...........☭..........☭
  ...........☭..........☭
  ...........☭..........☭
  ☭☭☭☭.............
  >> 06/22/06(Thu)12:25:30 No.9306408
  ☭ ☭☭☭☭ ☭
  ☭ ☭ ☭ ☭
  ☭ ☭☭☭☭ ☭
  ☭ ☭ ☭ ☭
  ☭ ☭☭☭☭ ☭
  >> 06/22/06(Thu)12:26:30 No.9306444
       File :1150997190.jpg-(12 KB, 400x300, FAIL.jpg)
  12 KB
  >>9306401
  >> 06/22/06(Thu)12:27:04 No.9306464
  ▒▓▓▓▓▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▒▒▒▓▓▓▓▓▓▒▒▓▓▒▒▒▓▓�
  ��▒▒▓▓
  ▒▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▒▒▒▒▒▓▓▒▒▒▒▒▒▓▓▒▒▒▓▓�
  ��▒▒▓▓
  ▒▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▓▓▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▒▒▓▓▒▒▒▓▓�
  ��▒▒▓▓
  ▒▒▒▓▓▒▒▒▒▒▒▓▓▒▒▒▒▒▓▓▒▒▒▒▒▒▓▓▒▒▒▓▓�
  ��▒▒▒▒
  ▒▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▓▓▒▒▒▒▒▓▓▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓�
  ��▒▒▓▓
  >> 06/22/06(Thu)12:27:26 No.9306472
  Hahaha no swastika today. This thread says NYET to you!
  >> 06/22/06(Thu)12:28:36 No.9306496
  ☭.........☭☭☭☭☭
  ☭.........☭.......
  ☭.........☭.......
  ☭.........☭.......
  ☭☭☭☭☭☭☭☭☭
  ..............☭..........☭
  ..............☭..........☭
  ..............☭..........☭
  ☭☭☭☭............
  >> 06/22/06(Thu)12:28:56 No.9306504
  >>9306353
  You do know that Nazi's were fascists, or essentially Corporatism. They blamed the burning of the reichstag building(probably mispelled) on communists to gain political power (a recent parallel would be the Twin Towers being blamed on 'terrorists'). After which they continued to oppress and blame the communists for many problems in german society.
  >> 06/22/06(Thu)12:29:10 No.9306511
  ☭.........☭☭☭☭☭
  ☭.........☭.......
  ☭.........☭.......
  ☭.........☭.......
  ☭☭☭☭☭☭☭☭
  ..............☭..........☭
  ..............☭..........☭
  ..............☭..........☭
  ..☭☭☭☭............
  >> 06/22/06(Thu)12:30:02 No.9306534
  ☭.........☭☭☭☭☭
  ☭.........☭.......
  ☭.........☭.......
  ☭.........☭.......
  ☭☭☭☭☭☭☭☭
  ..............☭..........☭
  ..............☭..........☭
  ..............☭..........☭
  ..☭☭☭☭.............
  >> 06/22/06(Thu)12:30:50 No.9306554
  COMMUNIST=JEW

  ☭.........☭☭☭☭☭
  ☭.........☭.......
  ☭.........☭.......
  ☭.........☭.......
  ☭☭☭☭☭☭☭☭
  ..............☭..........☭
  ..............☭..........☭
  ..............☭..........☭
  ..☭☭☭☭............
  >> 06/22/06(Thu)12:31:41 No.9306584
  COMMUNIST=JEW

  ☭.........☭☭☭☭☭
  ☭.........☭.......
  ☭.........☭.......
  ☭.........☭.......
  ☭☭☭☭☭☭☭☭
  ..............☭..........☭
  ..............☭..........☭
  ..............☭..........☭
  ..☭☭☭☭............
  >> 06/22/06(Thu)12:31:54 No.9306589
  COMMUNIST=JEW!

  ☭.........☭☭☭☭☭
  ☭.........☭.......
  ☭.........☭.......
  ☭.........☭.......
  ☭☭☭☭☭☭☭☭
  ..............☭..........☭
  ..............☭..........☭
  ..............☭..........☭
  ..☭☭☭☭............
  >> 06/22/06(Thu)12:31:55 No.9306590
  Stalin having a jewish wife proves nothing, thats brown propaganda
  >> 06/22/06(Thu)12:32:16 No.9306602
  COMMUNIST==JEW

  ☭.........☭☭☭☭☭
  ☭.........☭.......
  ☭.........☭.......
  ☭.........☭.......
  ☭☭☭☭☭☭☭☭
  ..............☭..........☭
  ..............☭..........☭
  ..............☭..........☭
  ..☭☭☭☭............
  >> 06/22/06(Thu)12:32:28 No.9306606
  COMMUNIST=JEW

  ☭.........☭☭☭☭☭
  ☭.........☭.......
  ☭.........☭.......
  ☭.........☭.......
  ☭☭☭☭☭☭☭☭
  ..............☭..........☭
  ..............☭..........☭
  ..............☭..........☭
  ..☭☭☭☭............
  >> 06/22/06(Thu)12:33:08 No.9306621
  COMMUNIST=JEW

  ☭.........☭☭☭☭☭
  ☭.........☭.......
  ☭.........☭.......
  ☭.........☭.......
  ☭☭☭☭☭☭☭☭
  ..............☭..........☭
  ..............☭..........☭
  ..............☭..........☭
  ..☭☭☭☭.............
  >> 06/22/06(Thu)12:33:20 No.9306626
  COMMUNIST=JEW

  ☭.........☭☭☭☭☭
  ☭.........☭.......
  ☭.........☭.......
  ☭.........☭.......
  ☭☭☭☭☭☭☭☭
  ..............☭..........☭
  ..............☭..........☭
  ..............☭..........☭
  ..☭☭☭☭..........
  >> 06/22/06(Thu)12:33:34 No.9306634
       File :1150997614.jpg-(44 KB, 785x650, 1148776154072.jpg)
  44 KB
  BEST.
  STICKY.
  EVER!

  FIGHT ON GLORIOUS COMRADES! FOR THE MOTHERLAND! WE SHALL NEVER LET THE FURRIES WIN!
  >> 06/22/06(Thu)12:33:37 No.9306636
       File :1150997617.jpg-(25 KB, 300x222, ripcries.jpg)
  25 KB
  This thread makes Rip sad. ;_;
  >> 06/22/06(Thu)12:34:51 No.9306667
  >>9306634


  COMMUNIST=JEW=FURRY

  ☭.........☭☭☭☭☭
  ☭.........☭.......
  ☭.........☭.......
  ☭.........☭.......
  ☭☭☭☭☭☭☭☭
  ..............☭..........☭
  ..............☭..........☭
  ..............☭..........☭
  ..☭☭☭☭............
  >> 06/22/06(Thu)12:36:20 No.9306705
  >>9306667

  YOU CAN'T SAGE A STICKY
  >> 06/22/06(Thu)12:36:36 No.9306713
       File :1150997796.jpg-(39 KB, 312x436, gays.jpg)
  39 KB
  COMMUNIST=GAY

  ☭.........☭☭☭☭☭
  ☭.........☭.......
  ☭.........☭.......
  ☭.........☭.......
  ☭☭☭☭☭☭☭☭
  ..............☭..........☭
  ..............☭..........☭
  ..............☭..........☭
  ..☭☭☭☭............
  >> 06/22/06(Thu)12:37:33 No.9306737
  COMMUNIST=JEW

  ☭.........☭☭☭☭☭
  ☭.........☭.......
  ☭.........☭.......
  ☭.........☭.......
  ☭☭☭☭☭☭☭☭
  ..............☭..........☭
  ..............☭..........☭
  ..............☭..........☭
  ..☭☭☭☭............
  >> 06/22/06(Thu)12:37:55 No.9306744
  COMMUNIST=JEW

  ☭.........☭☭☭☭☭
  ☭.........☭.......
  ☭.........☭.......
  ☭.........☭.......
  ☭☭☭☭☭☭☭☭
  ..............☭..........☭
  ..............☭..........☭
  ..............☭..........☭
  ..☭☭☭☭.............
  >> 06/22/06(Thu)12:38:19 No.9306758
  COMMUNIST=JEW.

  ☭.........☭☭☭☭☭
  ☭.........☭.......
  ☭.........☭.......
  ☭.........☭.......
  ☭☭☭☭☭☭☭☭
  ..............☭..........☭
  ..............☭..........☭
  ..............☭..........☭
  ..☭☭☭☭............
  >> 06/22/06(Thu)12:38:29 No.9306765
  >>9306737

  Still a Failstika. GTFO.
  >> 06/22/06(Thu)12:38:37 No.9306769
  PENIS
  >> 06/22/06(Thu)12:38:39 No.9306771
  COMMUNIST=JEW

  ☭.........☭☭☭☭☭
  ☭.........☭.......
  ☭.........☭.......
  ☭.........☭.......
  ☭☭☭☭☭☭☭☭
  ..............☭..........☭
  ..............☭..........☭
  ..............☭..........☭
  ..☭☭☭☭...........
  >> 06/22/06(Thu)12:38:52 No.9306781
  COMMUNIST=JEW

  ☭.........☭☭☭☭☭
  ☭.........☭.......
  ☭.........☭.......
  ☭.........☭.......
  ☭☭☭☭☭☭☭☭
  ..............☭..........☭
  ..............☭..........☭
  ..............☭..........☭
  ..☭☭☭☭.............
  >> 06/22/06(Thu)12:39:10 No.9306789
  COMMUNIST=JEW.

  ☭.........☭☭☭☭☭
  ☭.........☭.......
  ☭.........☭.......
  ☭.........☭.......
  ☭☭☭☭☭☭☭☭
  ..............☭..........☭
  ..............☭..........☭
  ..............☭..........☭
  ..☭☭☭☭.............
  >> 06/22/06(Thu)12:39:28 No.9306799
  COMMUNIST=JEW..

  ☭.........☭☭☭☭☭
  ☭.........☭.......
  ☭.........☭.......
  ☭.........☭.......
  ☭☭☭☭☭☭☭☭
  ..............☭..........☭
  ..............☭..........☭
  ..............☭..........☭
  ..☭☭☭☭............
  >> 06/22/06(Thu)12:39:43 No.9306809
  COMMUNIST=JEW

  ☭.........☭☭☭☭☭
  ☭.........☭.......
  ☭.........☭.......
  ☭.........☭.......
  ☭☭☭☭☭☭☭☭
  ..............☭..........☭
  ..............☭..........☭
  ..............☭..........☭
  ..☭☭☭☭..........
  >> 06/22/06(Thu)12:39:55 No.9306817
  COMMUNIST=JEW

  ☭.........☭☭☭☭☭
  ☭.........☭.......
  ☭.........☭.......
  ☭.........☭.......
  ☭☭☭☭☭☭☭☭
  ..............☭..........☭
  ..............☭..........☭
  ..............☭..........☭
  ..☭☭☭☭...............
  >> 06/22/06(Thu)12:40:09 No.9306824
       File :1150998009.jpg-(44 KB, 293x349, Berkman 001.jpg)
  44 KB
  >> 06/22/06(Thu)12:40:42 No.9306838
       File :1150998042.jpg-(34 KB, 378x492, Bakunin 001.jpg)
  34 KB
  >> 06/22/06(Thu)12:40:48 No.9306844
  COMMUNIST=JEW

  ☭.........☭☭☭☭☭
  ☭.........☭.......
  ☭.........☭.......
  ☭.........☭.......
  ☭☭☭☭☭☭☭☭
  ..............☭..........☭
  ..............☭..........☭
  ..............☭..........☭
  ☭☭☭☭☭..........☭
  >> 06/22/06(Thu)12:41:07 No.9306859
  What's up with all the crappy stickies?
  >> 06/22/06(Thu)12:41:26 No.9306867
  ☭ ☭☭☭☭ ☭
  ☭ ☭ ☭ ☭
  ☭ ☭☭☭☭ ☭
  ☭ ☭ ☭ ☭
  ☭ ☭☭☭☭ ☭
  >> 06/22/06(Thu)12:41:29 No.9306871
       File :1150998089.jpg-(9 KB, 300x180, child punch.jpg)
  9 KB
  RUSSIA IS SUPERIOR FOR IT'S CHILD PUNCHING
  >> 06/22/06(Thu)12:41:29 No.9306872
  COMMUNIST=JEW

  ..☭.........☭☭☭☭☭
  ..☭.........☭.......
  ..☭.........☭.......
  ..☭.........☭.......
  ..☭☭☭☭☭☭☭☭
  ................☭..........☭
  ................☭..........☭
  ................☭..........☭
  ☭☭☭☭☭..........☭
  >> 06/22/06(Thu)12:41:40 No.9306877
  >>9306817
  >COMMUNIST=JEW

  someone has been skiping history class again...
  Communists hated the jews as much as anyone during WW2
  >> 06/22/06(Thu)12:41:53 No.9306885
  COMMUNIST=JEW

  ..☭..........☭☭☭☭☭
  ..☭..........☭.......
  ..☭..........☭.......
  ..☭..........☭.......
  ..☭☭☭☭☭☭☭☭
  ................☭..........☭
  ................☭..........☭
  ................☭..........☭
  ☭☭☭☭☭..........☭
  >> 06/22/06(Thu)12:41:54 No.9306886
       File :1150998114.jpg-(108 KB, 825x515, lbn.jpg)
  108 KB
  ZOMFG WTF IS THIS ???
  >> 06/22/06(Thu)12:41:55 No.9306887
  >>9306799
  YOU FAIL AT BEING NAZI. YOUR SWASTIKA HAS A BIRTH DEFECT.
  >> 06/22/06(Thu)12:42:29 No.9306902
  COMMUNIST=JEW

  ..☭..........☭☭☭☭☭
  ..☭..........☭.......
  ..☭..........☭.......
  ..☭..........☭.......
  ..☭☭☭☭☭☭☭☭
  ................☭..........☭
  ................☭..........☭
  ................☭..........☭
  ☭☭☭☭☭..........☭

  BETTER?
  >> 06/22/06(Thu)12:43:27 No.9306932
  IN SOVIET RUSSIA, THAT CAT FUCKINGS YOU!
  >> 06/22/06(Thu)12:43:53 No.9306946
  Nazi swastika made of good communist symbols is FAIL.
  FAIL for nazis means: Ausselektierung
  >> 06/22/06(Thu)12:44:42 No.9306966
  COMMUNIST=JEW

  ..☭..........☭☭☭☭☭
  ..☭..........☭.......
  ..☭..........☭.......
  ..☭..........☭.......
  ..☭☭☭☭☭☭☭☭
  ................☭..........☭
  ................☭..........☭
  ................☭..........☭
  ☭☭☭☭☭..........☭
  >> 06/22/06(Thu)12:45:08 No.9306976
  COMMUNIST=JEW..

  ..☭..........☭☭☭☭☭
  ..☭..........☭.......
  ..☭..........☭.......
  ..☭..........☭.......
  ..☭☭☭☭☭☭☭☭
  ................☭..........☭
  ................☭..........☭
  ................☭..........☭
  ☭☭☭☭☭..........☭
  >> 06/22/06(Thu)12:45:31 No.9306986
  NAZI BASTARDS
  >> 06/22/06(Thu)12:46:23 No.9307012
       File :1150998383.gif-(36 KB, 209x291, marioatalin.gif)
  36 KB
  INFILTRATE THE MASSES COMRADES.
  >> 06/22/06(Thu)12:47:05 No.9307040
  >>9306976
  FAILFLOOD
  >> 06/22/06(Thu)12:48:07 No.9307069
  COMMUNIST=JEW.

  ..☭..........☭☭☭☭☭
  ..☭..........☭.......
  ..☭..........☭.......
  ..☭..........☭.......
  ..☭☭☭☭☭☭☭☭
  ................☭..........☭
  ................☭..........☭
  ................☭..........☭
  ☭☭☭☭☭..........☭
  >> 06/22/06(Thu)12:48:29 No.9307079
  COMMUNIST=JEW..

  ..☭..........☭☭☭☭☭
  ..☭..........☭.......
  ..☭..........☭.......
  ..☭..........☭.......
  ..☭☭☭☭☭☭☭☭
  ................☭..........☭
  ................☭..........☭
  ................☭..........☭
  ☭☭☭☭☭..........☭
  >> 06/22/06(Thu)12:49:10 No.9307106
  COMMUNIST=JEW

  ..☭..........☭☭☭☭☭
  ..☭..........☭.......
  ..☭..........☭.......
  ..☭..........☭.......
  ..☭☭☭☭☭☭☭☭
  ................☭..........☭
  ................☭..........☭
  ................☭..........☭
  ☭☭☭☭☭..........☭
  >> 06/22/06(Thu)12:50:01 No.9307137
  ..☭..........☭☭☭☭☭
  ..☭..........☭.......
  ..☭..........☭.......
  ..☭..........☭.......
  ..☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭
  ................☭..........☭
  ................☭..........☭
  ................☭..........☭
  ☭☭☭☭☭..............☭
  >> 06/22/06(Thu)12:50:21 No.9307152
  THAT FUCKING CAT FOR TWO GETS IN A ROW!
  >> 06/22/06(Thu)12:51:20 No.9307182
  in after boxes and dots
  >> 06/22/06(Thu)12:52:20 No.9307216
  ..☭..........☭☭☭☭☭☭
  ..☭..........☭.......
  ..☭..........☭.......
  ..☭..........☭.......
  ..☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭
  ................☭..........☭
  ................☭..........☭
  ................☭..........☭
  ☭☭☭☭☭☭☭..........☭

  THIS IS HOW YOU DO IT
  >> 06/22/06(Thu)12:53:15 No.9307243
  >>9307216
  YOU FAIL WORSE THEN ME
  COMMUNIST=JEW

  ..☭..........☭☭☭☭☭
  ..☭..........☭.......
  ..☭..........☭.......
  ..☭..........☭.......
  ..☭☭☭☭☭☭☭☭
  ................☭..........☭
  ................☭..........☭
  ................☭..........☭
  ☭☭☭☭☭..........☭
  >> 06/22/06(Thu)12:53:50 No.9307277
  FASCISM SUCKS
  >> 06/22/06(Thu)12:54:06 No.9307282
       File :1150998846.gif-(66 KB, 745x180, nazibolshevyk.gif)
  66 KB
  Keep trying with your failstika
  >> 06/22/06(Thu)12:54:11 No.9307288
  >>9307216
  ..☭..........☭☭☭☭☭☭
  ..☭..........☭.......
  ..☭..........☭.......
  ..☭..........☭.......
  ..☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭
  ................☭..........☭
  ................☭..........☭
  ................☭..........☭
  ☭☭☭☭☭☭..........☭
  OOPS I WAS WRONG
  >> 06/22/06(Thu)12:54:21 No.9307294
  COMMUNIST=JEW

  ..☭..........☭☭☭☭☭
  ..☭..........☭.......
  ..☭..........☭.......
  ..☭..........☭.......
  ..☭☭☭☭☭☭☭☭
  ................☭..........☭
  ................☭..........☭
  ................☭..........☭
  ☭☭☭☭☭..........☭
  >> 06/22/06(Thu)12:55:17 No.9307331
       File :1150998917.jpg-(69 KB, 416x720, image_fraulein_color.jpg)
  69 KB
  The furries are going to live through a nuclear winter.

  If not, all the "normal" people will become furries.
  >> 06/22/06(Thu)12:56:10 No.9307359
  U FAIL IT
  >> 06/22/06(Thu)12:56:15 No.9307361
  \\o_o
  >> 06/22/06(Thu)12:56:22 No.9307366
       File :1150998982.jpg-(18 KB, 157x240, nazi.jpg)
  18 KB
  NAZI SUCKS
  ..☭..........☭☭☭☭☭☭
  ..☭..........☭.......
  ..☭..........☭.......
  ..☭..........☭.......
  ..☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭
  ................☭..........☭
  ................☭..........☭
  ................☭..........☭
  ☭☭☭☭☭☭☭..........☭
  >> 06/22/06(Thu)12:56:36 No.9307375
  OMG PSOTING IN A STICKY/GET
  >> 06/22/06(Thu)12:56:48 No.9307382
  ..☭..........☭☭☭☭☭☭
  ..☭..........☭.......
  ..☭..........☭.......
  ..☭..........☭.......
  ..☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭
  ................☭..........☭
  ................☭..........☭
  ................☭..........☭
  .☭☭☭☭☭☭..........☭
  >> 06/22/06(Thu)12:57:05 No.9307402
  >>9307331

  no. us normal people will put on SWEATERS knitted by killing and skinning the furries.
  >> 06/22/06(Thu)12:57:05 No.9307403
  SCORE!
  >> 06/22/06(Thu)12:57:30 No.9307419
       File :1150999050.jpg-(39 KB, 296x338, 1142106929449.jpg)
  39 KB
  AHHHHHHHHHHHHH MOTHERLAND
  >> 06/22/06(Thu)12:58:17 No.9307457
       File :1150999097.png-(37 KB, 413x394, 1142106929448.png)
  37 KB
  AHHHHHHHHHHHHH MOTHERLAND
  >> 06/22/06(Thu)12:58:35 No.9307468
       File :1150999115.jpg-(31 KB, 296x338, AH MOTHERLAND!.jpg)
  31 KB
  AHHHHHHHHHHHHH MOTHERLAND
  >> 06/22/06(Thu)12:59:02 No.9307489
       File :1150999142.gif-(13 KB, 128x150, 1146886935274.gif)
  13 KB
  AHHHHHHHHHHHHH MOTHERLAND
  >> 06/22/06(Thu)12:59:53 No.9307523
  COMMUNIST=JEW

  ..☭..........☭☭☭☭☭
  ..☭..........☭.......
  ..☭..........☭.......
  ..☭..........☭.......
  ..☭☭☭☭☭☭☭☭
  ................☭..........☭
  ................☭..........☭
  ................☭..........☭
  ☭☭☭☭☭..........☭
  >> 06/22/06(Thu)13:00:10 No.9307536
       File :1150999210.gif-(4 KB, 283x375, nazi_pos.gif)
  4 KB
  in for the totale Endsieg win
  >> 06/22/06(Thu)13:01:30 No.9307582
  >>9307523
  ..☭..........☭☭☭☭☭☭
  ..☭..........☭.......
  ..☭..........☭.......
  ..☭..........☭.......
  ..☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭
  ................☭..........☭
  ................☭..........☭
  ................☭..........☭
  .☭☭☭☭☭☭..........☭

  STOP. YOU FAILED, ALL YOU'VE EVER DONE IS FAIL. YOU ARE FAIL.
  >> 06/22/06(Thu)13:01:51 No.9307594
       File :1150999311.png-(123 KB, 1152x864, Commie_Linux.png)
  123 KB
  For the motherland!
  >> 06/22/06(Thu)13:02:21 No.9307609
  COMMUNIST=JEW

  ..☭..........☭☭☭☭☭
  ..☭..........☭.......
  ..☭..........☭.......
  ..☭..........☭.......
  ..☭☭☭☭☭☭☭☭
  ................☭..........☭
  ................☭..........☭
  ................☭..........☭
  ☭☭☭☭☭..........☭
  >> 06/22/06(Thu)13:02:25 No.9307611
       File :1150999345.jpg-(71 KB, 600x750, motivator96ebb7e6ddbeb50573e5a(...).jpg)
  71 KB
  AHHHHHHHHHHHHH MOTHERLAND
  >> 06/22/06(Thu)13:02:37 No.9307616
  COMMUNIST=JEW.

  ..☭..........☭☭☭☭☭
  ..☭..........☭.......
  ..☭..........☭.......
  ..☭..........☭.......
  ..☭☭☭☭☭☭☭☭
  ................☭..........☭
  ................☭..........☭
  ................☭..........☭
  ☭☭☭☭☭..........☭
  >> 06/22/06(Thu)13:02:38 No.9307617
  >>9307594
  THAT EXPLAINS IT!

  Redhat Linux >> Communism
  >> 06/22/06(Thu)13:02:55 No.9307633
  COMMUNIST=JEW..

  ..☭..........☭☭☭☭☭
  ..☭..........☭.......
  ..☭..........☭.......
  ..☭..........☭.......
  ..☭☭☭☭☭☭☭☭
  ................☭..........☭
  ................☭..........☭
  ................☭..........☭
  ☭☭☭☭☭..........☭
  >> 06/22/06(Thu)13:03:10 No.9307644
  COMMUNIST=JEW

  ..☭..........☭☭☭☭☭
  ..☭..........☭.......
  ..☭..........☭.......
  ..☭..........☭.......
  ..☭☭☭☭☭☭☭☭
  ................☭..........☭
  ................☭..........☭
  ................☭..........☭
  ☭☭☭☭☭..........☭
  >> 06/22/06(Thu)13:03:26 No.9307654
  COMMUNIST=JEW...

  ..☭..........☭☭☭☭☭
  ..☭..........☭.......
  ..☭..........☭.......
  ..☭..........☭.......
  ..☭☭☭☭☭☭☭☭
  ................☭..........☭
  ................☭..........☭
  ................☭..........☭
  ☭☭☭☭☭..........☭
  >> 06/22/06(Thu)13:03:46 No.9307670
  `COMMUNIST=JEW`

  ..☭..........☭☭☭☭☭
  ..☭..........☭.......
  ..☭..........☭.......
  ..☭..........☭.......
  ..☭☭☭☭☭☭☭☭
  ................☭..........☭
  ................☭..........☭
  ................☭..........☭
  ☭☭☭☭☭..........☭
  >> 06/22/06(Thu)13:04:09 No.9307693
  *COMMUNIST=JEW*

  ..☭..........☭☭☭☭☭
  ..☭..........☭.......
  ..☭..........☭.......
  ..☭..........☭.......
  ..☭☭☭☭☭☭☭☭
  ................☭..........☭
  ................☭..........☭
  ................☭..........☭
  ☭☭☭☭☭..........☭
  >> 06/22/06(Thu)13:06:58 No.9307812
  UR DOING IT WRONG
  >> 06/22/06(Thu)13:07:40 No.9307842
  >>9307812
  IT LOOKS FINE TO ME
  >> 06/22/06(Thu)13:09:19 No.9307898
  they shld theme the whole board
  >> 06/22/06(Thu)13:09:49 No.9307926
  COMMUNIST=JEW

  ..☭..........☭☭☭☭☭
  ..☭..........☭.......
  ..☭..........☭.......
  ..☭..........☭.......
  ..☭☭☭☭☭☭☭☭
  ................☭..........☭
  ................☭..........☭
  ................☭..........☭
  ☭☭☭☭☭..........☭
  >> 06/22/06(Thu)13:10:39 No.9307969
  FUCK
  WHAT'S THIS MUSIC
  WHAT'S THIS BACKGROUND
  IT'S NOT THAT BIG OF A GET

  AHHH
  >> 06/22/06(Thu)13:11:27 No.9308008
  AND YOU STILL FAIL

  GG FAG
  >> 06/22/06(Thu)13:12:50 No.9308058
       File :1150999970.jpg-(23 KB, 800x548, mi24-stz.jpg)
  23 KB
  Posting Hinds in a Soviet thread
  >> 06/22/06(Thu)13:13:14 No.9308073
  I
  n

  S
  o
  v
  i
  e
  t

  R
  u
  s
  s
  i
  a
  ,

  Y
  O
  U

  a
  r
  e

  f
  i
  n
  e

  t
  o
  o
  >> 06/22/06(Thu)13:13:46 No.9308093
  >>9306966
  >>9307069
  >>9307079
  >>9307106
  >>9307243
  >>9307294
  >>9307523
  >>9307609
  >>9307616
  >>9307633
  >>9307654
  >>9307670
  >>9307693
  >>9307926

  USER WAS BROUGHT BEFORE STALIN, CHARGED WITH HIGH TREASON, AND SHOT FOR THIS FAGGOTRY
  >> 06/22/06(Thu)13:14:16 No.9308117
  GET GET GET GET GET GET GET GET GET GET GET GET GET GET GET GET GET GET GET GET GET GET GET GET GET GET GET GET GET GET GET GET GET GET GET GET GET GET GET GET GET GET GET GET GET GET GET GET GET GET GET GET GET GET GET GET GET GET GET GET GET GET GET GET GET GET GET GET GET GET GET GET GET GET GET GET GET GET GET GET GET GET GET GET GET GET GET GET GET GET GET GET GET GET GET GET GET GET GET GET GET GET GET GET GET GET GET GET GET GET GET GET GET GET GET GET GET GET GET GET GET GET GET GET GET GET GET GET GET GET GET GET GET GET GET GET GET GET GET GET GET GET GET GET GET GET GET GET GET GET GET GET GET GET GET GET GET GET GET GET GET GET GET GET GET GET GET GET GET GET GET GET GET GET GET GET GET GET GET GET GET GET GET GET Hey russia, They're playing our song!
  >> 06/22/06(Thu)13:15:25 No.9308168
  Haha hours of trying and still no perfect communist symbol swastika. In wonder why it took only a few hours to declare war on Poland but failing to make a good swastika out of communist symbols.
  UR DOING IT WRONG
  in Germanish:
  DU MACHES WAZ Fallisch
  >> 06/22/06(Thu)13:17:18 No.9308247
  1941+COMMUNISTS+NAZI EMPIRE=HITLER WINS!
  1942+(COMMUNISTS+AMERICAN MONEY)+NAZI EMPIRE=1945 MAY 8-9 HITLER FAILS!(APRIL)

  MORAL OF STORY: ADD MONEY TO ANY POLITICAL SYSTEM AND NO MATTER HOW CRAPPY IT IS, IT WILL WORK.

  ALSO...

  AMERICANS vs. NAZIS
  COMMUNISTS vs. NAZIS
  JEWS vs. NAZIS

  MEANS....AMERACINS=COMMUNIST JEWS (and some niggers)
  >> 06/22/06(Thu)13:19:52 No.9308350
  COMMUNIST=JEW

  ..☭..........☭☭☭☭☭
  ..☭..........☭.......
  ..☭..........☭.......
  ..☭..........☭.......
  ..☭☭☭☭☭☭☭☭
  ................☭..........☭
  ................☭..........☭
  ................☭..........☭
  ☭☭☭☭☭..........☭
  >> 06/22/06(Thu)13:21:13 No.9308403
       File :1151000473.jpg-(73 KB, 600x750, motivatorc8dde69c45c22f837c0ff(...).jpg)
  73 KB
  STOP-FUCKING-FAILING

  THE SWASTIKA STILL SUCKS
  >> 06/22/06(Thu)13:22:33 No.9308448
  MODS GET OUT OUT
  >> 06/22/06(Thu)13:22:38 No.9308451
  >>9308403
  WHATS WRONG WITH IT?!
  COMMUNIST=JEW

  ..☭..........☭☭☭☭☭
  ..☭..........☭.......
  ..☭..........☭.......
  ..☭..........☭.......
  ..☭☭☭☭☭☭☭☭
  ................☭..........☭
  ................☭..........☭
  ................☭..........☭
  ☭☭☭☭☭..........☭
  >> 06/22/06(Thu)13:24:07 No.9308510
  COMMUNIST=JEW

  ..☭............☭☭☭☭☭
  ..☭............☭.......
  ..☭............☭.......
  ..☭............☭.......
  ..☭☭☭☭☭☭☭☭☭
  ..................☭..........☭
  ..................☭..........☭
  ..................☭..........☭
  ☭☭☭☭☭............☭
  >> 06/22/06(Thu)13:24:33 No.9308531
  FAIL!!! FUCKING FAIL!!!!!
  >> 06/22/06(Thu)13:24:51 No.9308546
  COMMUNIST=JEW

  ..☭............☭☭☭☭☭
  ..☭............☭.......
  ..☭............☭.......
  ..☭............☭.......
  ..☭☭☭☭☭☭☭☭☭
  ..................☭............☭
  ..................☭............☭
  ..................☭............☭
  ..☭☭☭☭☭............☭
  >> 06/22/06(Thu)13:25:31 No.9308564
  mods get out
  >> 06/22/06(Thu)13:25:47 No.9308574
  COMMUNIST=JEW

  ..☭............☭☭☭☭☭
  ..☭............☭.......
  ..☭............☭.......
  ..☭............☭.......
  ..☭☭☭☭☭☭☭☭☭
  ..................☭............☭
  ..................☭............☭
  ..................☭............☭
  ..☭☭☭☭☭............☭


  NOW IT'S PERFECT
  >> 06/22/06(Thu)13:26:35 No.9308607
       File :1151000795.png-(16 KB, 585x420, litesickle.png)
  16 KB
  ALL HAIL MOTHER RUSSIA!
  >> 06/22/06(Thu)13:26:40 No.9308610
  COMMUNIST=JEW

  ..☭............☭☭☭☭☭
  ..☭............☭.............
  ..☭............☭.............
  ..☭............☭.............
  ..☭☭☭☭☭☭☭☭☭
  ..................☭............☭
  ..................☭............☭
  ..................☭............☭
  ..☭☭☭☭☭............☭
  >> 06/22/06(Thu)13:26:59 No.9308615
  COMMUNIST=JEW

  ..☭............☭☭☭☭☭
  ..☭............☭................
  ..☭............☭................
  ..☭............☭................
  ..☭☭☭☭☭☭☭☭☭
  ..................☭............☭
  ..................☭............☭
  ..................☭............☭
  ..☭☭☭☭☭............☭
  >> 06/22/06(Thu)13:27:34 No.9308631
  Are you kidding? Did Hitler had a curved swastika? No, he hadn't. Hence FAIL
  >> 06/22/06(Thu)13:28:10 No.9308655
       File :1151000890.gif-(7 KB, 200x480, 1143337928275.gif)
  7 KB
  >> 06/22/06(Thu)13:28:18 No.9308659
  will there ever be a get that someone DOESN'T call a failget?
  >> 06/22/06(Thu)13:28:49 No.9308674
  >>9308631
  WTF? MY SWATZTICA IS WIN
  >> 06/22/06(Thu)13:29:26 No.9308693
  Posting in a truly legendary sticky get. I wish I could have this color theme as a permanent alternative.
  >> 06/22/06(Thu)13:29:38 No.9308697
       File :1151000978.jpg-(113 KB, 367x363, 52t_p_neundorf_elongatedman.jpg)
  113 KB
  >> 06/22/06(Thu)13:30:26 No.9308730
  >>9308674
  Uh no, this >>9308607 is win, youre just fail and AIDS
  >> 06/22/06(Thu)13:31:45 No.9308781
  COMMUNIST=JEW

  ..☭............☭☭☭☭☭
  ..☭............☭................
  ..☭............☭................
  ..☭............☭................
  ..☭☭☭☭☭☭☭☭☭
  ..................☭............☭
  ..................☭............☭
  ..................☭............☭
  ..☭☭☭☭☭............☭

  COMMUNIST=JEW

  ..☭............☭☭☭☭☭
  ..☭............☭................
  ..☭............☭................
  ..☭............☭................
  ..☭☭☭☭☭☭☭☭☭
  ..................☭............☭
  ..................☭............☭
  ..................☭............☭
  ..☭☭☭☭☭............☭

  COMMUNIST=JEW

  ..☭............☭☭☭☭☭
  ..☭............☭................
  ..☭............☭................
  ..☭............☭................
  ..☭☭☭☭☭☭☭☭☭
  ..................☭............☭
  ..................☭............☭
  ..................☭............☭
  ..☭☭☭☭☭............☭
  >> 06/22/06(Thu)13:32:01 No.9308789
  .
  COMMUNIST=JEW

  ..☭............☭☭☭☭☭
  ..☭............☭................
  ..☭............☭................
  ..☭............☭................
  ..☭☭☭☭☭☭☭☭☭
  ..................☭............☭
  ..................☭............☭
  ..................☭............☭
  ..☭☭☭☭☭............☭

  COMMUNIST=JEW

  ..☭............☭☭☭☭☭
  ..☭............☭................
  ..☭............☭................
  ..☭............☭................
  ..☭☭☭☭☭☭☭☭☭
  ..................☭............☭
  ..................☭............☭
  ..................☭............☭
  ..☭☭☭☭☭............☭

  COMMUNIST=JEW

  ..☭............☭☭☭☭☭
  ..☭............☭................
  ..☭............☭................
  ..☭............☭................
  ..☭☭☭☭☭☭☭☭☭
  ..................☭............☭
  ..................☭............☭
  ..................☭............☭
  ..☭☭☭☭☭............☭
  >> 06/22/06(Thu)13:32:13 No.9308794
  ..COMMUNIST=JEW

  ..☭............☭☭☭☭☭
  ..☭............☭................
  ..☭............☭................
  ..☭............☭................
  ..☭☭☭☭☭☭☭☭☭
  ..................☭............☭
  ..................☭............☭
  ..................☭............☭
  ..☭☭☭☭☭............☭

  COMMUNIST=JEW

  ..☭............☭☭☭☭☭
  ..☭............☭................
  ..☭............☭................
  ..☭............☭................
  ..☭☭☭☭☭☭☭☭☭
  ..................☭............☭
  ..................☭............☭
  ..................☭............☭
  ..☭☭☭☭☭............☭

  COMMUNIST=JEW

  ..☭............☭☭☭☭☭
  ..☭............☭................
  ..☭............☭................
  ..☭............☭................
  ..☭☭☭☭☭☭☭☭☭
  ..................☭............☭
  ..................☭............☭
  ..................☭............☭
  ..☭☭☭☭☭............☭
  >> 06/22/06(Thu)13:32:28 No.9308802
       File :1151001148.jpg-(314 KB, 624x724, 1121024415445_Kalinka.jpg)
  314 KB
  IN SOVIET RUSSIA, FURRY PURSECUTES YOU!
  >> 06/22/06(Thu)13:32:29 No.9308804
  ...COMMUNIST=JEW

  ..☭............☭☭☭☭☭
  ..☭............☭................
  ..☭............☭................
  ..☭............☭................
  ..☭☭☭☭☭☭☭☭☭
  ..................☭............☭
  ..................☭............☭
  ..................☭............☭
  ..☭☭☭☭☭............☭

  COMMUNIST=JEW

  ..☭............☭☭☭☭☭
  ..☭............☭................
  ..☭............☭................
  ..☭............☭................
  ..☭☭☭☭☭☭☭☭☭
  ..................☭............☭
  ..................☭............☭
  ..................☭............☭
  ..☭☭☭☭☭............☭

  COMMUNIST=JEW

  ..☭............☭☭☭☭☭
  ..☭............☭................
  ..☭............☭................
  ..☭............☭................
  ..☭☭☭☭☭☭☭☭☭
  ..................☭............☭
  ..................☭............☭
  ..................☭............☭
  ..☭☭☭☭☭............☭
  >> 06/22/06(Thu)13:32:44 No.9308811
  ....COMMUNIST=JEW

  ..☭............☭☭☭☭☭
  ..☭............☭................
  ..☭............☭................
  ..☭............☭................
  ..☭☭☭☭☭☭☭☭☭
  ..................☭............☭
  ..................☭............☭
  ..................☭............☭
  ..☭☭☭☭☭............☭

  COMMUNIST=JEW

  ..☭............☭☭☭☭☭
  ..☭............☭................
  ..☭............☭................
  ..☭............☭................
  ..☭☭☭☭☭☭☭☭☭
  ..................☭............☭
  ..................☭............☭
  ..................☭............☭
  ..☭☭☭☭☭............☭

  COMMUNIST=JEW

  ..☭............☭☭☭☭☭
  ..☭............☭................
  ..☭............☭................
  ..☭............☭................
  ..☭☭☭☭☭☭☭☭☭
  ..................☭............☭
  ..................☭............☭
  ..................☭............☭
  ..☭☭☭☭☭............☭
  >> 06/22/06(Thu)13:37:06 No.9308978
       File :1151001426.jpg-(35 KB, 349x400, russiahit.jpg)
  35 KB
  IF I FUCK THAT SEEING CAT ONE MORE TIME...
  >> 06/22/06(Thu)13:41:15 No.9309176
  >>9308978
  A

  C
  A
  T

  I
  S

  F
  I
  N
  E

  T
  O
  O
  >> 06/22/06(Thu)13:43:58 No.9309280
  WIN COMMUNIST WIN
  >> 06/22/06(Thu)13:48:09 No.9309440
  where is commie music
  ???
  >> 06/22/06(Thu)13:49:28 No.9309472
  ....COMMUNIST=fail

  ..☭............☭☭☭☭☭
  ..☭............☭................
  ..☭............☭................
  ..☭............☭................
  ..☭☭☭☭☭☭☭☭☭
  ..................☭............☭
  ..................☭............☭
  ..................☭............☭
  ..☭☭☭☭☭............☭

  COMMUNIST=fail

  ..☭............☭☭☭☭☭
  ..☭............☭................
  ..☭............☭................
  ..☭............☭................
  ..☭☭☭☭☭☭☭☭☭
  ..................☭............☭
  ..................☭............☭
  ..................☭............☭
  ..☭☭☭☭☭............☭

  COMMUNIST=fail

  ..☭............☭☭☭☭☭
  ..☭............☭................
  ..☭............☭................
  ..☭............☭................
  ..☭☭☭☭☭☭☭☭☭
  ..................☭............☭
  ..................☭............☭
  ..................☭............☭
  ..☭☭☭☭☭............☭
  >> 06/22/06(Thu)13:51:49 No.9309549
  ANTHONY HOPKISS ANTHONY HOPKISS ANTHONY HOPKISS ANTHONY HOPKISS ANTHONY HOPKISS ANTHONY HOPKISS ANTHONY HOPKISS ANTHONY HOPKISS ANTHONY HOPKISS ANTHONY HOPKISS ANTHONY HOPKISS ANTHONY HOPKISS ANTHONY HOPKISS ANTHONY HOPKISS ANTHONY HOPKISS ANTHONY HOPKISS ANTHONY HOPKISS ANTHONY HOPKISS ANTHONY HOPKISS ANTHONY HOPKISS ANTHONY HOPKISS ANTHONY HOPKISS ANTHONY HOPKISS ANTHONY HOPKISS ANTHONY HOPKISS ANTHONY HOPKISS ANTHONY HOPKISS ANTHONY HOPKISS ANTHONY HOPKISS ANTHONY HOPKISS ANTHONY HOPKISS ANTHONY HOPKISS ANTHONY HOPKISS ANTHONY HOPKISS ANTHONY HOPKISS ANTHONY HOPKISS
  >> 06/22/06(Thu)13:57:17 No.9309753
  http://three.flash-gear.com/eye/eye.php?c=e&id=390645&k=52833194

  http://six.flash-gear.com/eye/eye.php?c=e&id=301446&k=16861252&h=1
  >> 06/22/06(Thu)13:59:29 No.9309832
  ....COMMUNIST=JEW

  ..☭............☭☭☭☭☭
  ..☭............☭................
  ..☭............☭................
  ..☭............☭................
  ..☭☭☭☭☭☭☭☭☭
  ..................☭............☭
  ..................☭............☭
  ..................☭............☭
  ..☭☭☭☭☭............☭

  COMMUNIST=JEW

  ..☭............☭☭☭☭☭
  ..☭............☭................
  ..☭............☭................
  ..☭............☭................
  ..☭☭☭☭☭☭☭☭☭
  ..................☭............☭
  ..................☭............☭
  ..................☭............☭
  ..☭☭☭☭☭............☭

  COMMUNIST=JEW

  ..☭............☭☭☭☭☭
  ..☭............☭................
  ..☭............☭................
  ..☭............☭................
  ..☭☭☭☭☭☭☭☭☭
  ..................☭............☭
  ..................☭............☭
  ..................☭............☭
  ..☭☭☭☭☭............☭
  >> 06/22/06(Thu)14:01:32 No.9309903
  RUSSIA HOORAY
  >> 06/22/06(Thu)14:03:16 No.9309962
  FOR MOTHER RUSSIA!
  >> 06/22/06(Thu)14:03:28 No.9309970
  ☭ESU ☭ESU ☭ESU ☭ESU ☭ESU ☭ESU ☭ESU ☭ESU ☭ESU ☭ESU ☭ESU ☭ESU ☭ESU ☭ESU ☭ESU ☭ESU ☭ESU ☭ESU ☭ESU ☭ESU ☭ESU ☭ESU ☭ESU ☭ESU ☭ESU ☭ESU ☭ESU ☭ESU ☭ESU ☭ESU ☭ESU ☭ESU ☭ESU ☭ESU ☭ESU ☭ESU ☭ESU ☭ESU ☭ESU ☭ESU ☭ESU ☭ESU ☭ESU ☭ESU ☭ESU ☭ESU ☭ESU ☭ESU ☭ESU ☭ESU ☭ESU ☭ESU ☭ESU ☭ESU ☭ESU ☭ESU ☭ESU ☭ESU ☭ESU ☭ESU ☭ESU ☭ESU ☭ESU ☭ESU ☭ESU ☭ESU
  >> 06/22/06(Thu)14:10:49 No.9310198
       File :1151003449.gif-(163 KB, 1280x1233, Hammer and Sickel.gif)
  163 KB
  ☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭
  is it are hammar and sickeltime?
  ☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭
  SPINNING PILEDRIVER FOR MOTHER RUSSIA
  ☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭
  >> 06/22/06(Thu)14:12:42 No.9310251
       File :1151003562.jpg-(88 KB, 600x750, fuckingcat.jpg)
  88 KB
  >> 06/22/06(Thu)14:13:17 No.9310266
       File :1151003597.gif-(3 KB, 154x120, russian dance.gif)
  3 KB
  Let`s dance for the motherland.
  >> 06/22/06(Thu)14:16:19 No.9310363
  THIS THREAD IS FUCKING WIN!
  >> 06/22/06(Thu)14:17:59 No.9310431
  ....COMMUNIST=JEW

  ..☭............☭☭☭☭☭
  ..☭............☭................
  ..☭............☭................
  ..☭............☭................
  ..☭☭☭☭☭☭☭☭☭
  ..................☭............☭
  ..................☭............☭
  ..................☭............☭
  ..☭☭☭☭☭............☭

  COMMUNIST=JEW

  ..☭............☭☭☭☭☭
  ..☭............☭................
  ..☭............☭................
  ..☭............☭................
  ..☭☭☭☭☭☭☭☭☭
  ..................☭............☭
  ..................☭............☭
  ..................☭............☭
  ..☭☭☭☭☭............☭

  COMMUNIST=JEW

  ..☭............☭☭☭☭☭
  ..☭............☭................
  ..☭............☭................
  ..☭............☭................
  ..☭☭☭☭☭☭☭☭☭
  ..................☭............☭
  ..................☭............☭
  ..................☭............☭
  ..☭☭☭☭☭............☭
  >> 06/22/06(Thu)14:21:15 No.9310558
       File :1151004075.jpg-(42 KB, 426x586, zangief.jpg)
  42 KB
  There better not be any capitalist pig-dogs in here!
  >> 06/22/06(Thu)14:24:54 No.9310688
  >>9310558
  zangief is superior
  >> 06/22/06(Thu)14:25:14 No.9310699
  WOOOOOOO!!! for mother Russia! kill the capitalist pig-dogs!
  >> 06/22/06(Thu)14:26:48 No.9310763
  FOR THE FATHERLAND WE FAP
  >> 06/22/06(Thu)14:27:38 No.9310803
  IF I SEE THAT MUHFUGGIN' CAT-GET AGAIN
  >> 06/22/06(Thu)14:30:24 No.9310888
       File :1151004624.jpg-(29 KB, 565x400, 1147045606266.jpg)
  29 KB
  >> 06/22/06(Thu)14:36:04 No.9311127
       File :1151004964.jpg-(42 KB, 391x566, missing_dog_head.jpg)
  42 KB
  >> 06/22/06(Thu)14:38:19 No.9311217
       File :1151005099.jpg-(102 KB, 379x534, 1144610435202.jpg)
  102 KB
  >> 06/22/06(Thu)14:39:43 No.9311278
       File :1151005183.jpg-(55 KB, 600x750, 1146759648904.jpg)
  55 KB
  >> 06/22/06(Thu)14:50:49 No.9311721
  posting in a legendary thread
  >> 06/22/06(Thu)14:52:47 No.9311801
  Fucking legendary.
  >> 06/22/06(Thu)14:53:04 No.9311814
       File :1151005984.jpg-(37 KB, 265x337, Stalin3.jpg)
  37 KB
  Communism = WIN
  >> 06/22/06(Thu)14:55:12 No.9311889
       File :1151006112.gif-(5 KB, 173x151, BISON.gif)
  5 KB
  ☭ LOYAL TO MASTER BISON ☭
  ☭ LOYAL TO MASTER BISON ☭
  ☭ LOYAL TO MASTER BISON ☭
  ☭ LOYAL TO MASTER BISON ☭
  ☭ LOYAL TO MASTER BISON ☭
  ☭ LOYAL TO MASTER BISON ☭
  ☭ LOYAL TO MASTER BISON ☭
  ☭ LOYAL TO MASTER BISON ☭
  ☭ LOYAL TO MASTER BISON ☭
  ☭ LOYAL TO MASTER BISON ☭
  ☭ LOYAL TO MASTER BISON ☭
  ☭ LOYAL TO MASTER BISON ☭
  ☭ LOYAL TO MASTER BISON ☭
  ☭ LOYAL TO MASTER BISON ☭
  ☭ LOYAL TO MASTER BISON ☭
  ☭ LOYAL TO MASTER BISON ☭
  ☭ LOYAL TO MASTER BISON ☭
  ☭ LOYAL TO MASTER BISON ☭
  ☭ LOYAL TO MASTER BISON ☭
  ☭ LOYAL TO MASTER BISON ☭
  ☭ LOYAL TO MASTER BISON ☭
  ☭ LOYAL TO MASTER BISON ☭
  ☭ LOYAL TO MASTER BISON ☭
  ☭ LOYAL TO MASTER BISON ☭
  ☭ LOYAL TO MASTER BISON ☭
  ☭ LOYAL TO MASTER BISON ☭
  ☭ LOYAL TO MASTER BISON ☭
  ☭ LOYAL TO MASTER BISON ☭
  ☭ LOYAL TO MASTER BISON ☭
  ☭ LOYAL TO MASTER BISON ☭
  ☭ LOYAL TO MASTER BISON ☭
  ☭ LOYAL TO MASTER BISON ☭
  ☭ LOYAL TO MASTER BISON ☭
  ☭ LOYAL TO MASTER BISON ☭
  ☭ LOYAL TO MASTER BISON ☭
  >> 06/22/06(Thu)14:58:19 No.9312010
       File :1151006299.jpg-(19 KB, 265x337, 1151005984293[1].jpg)
  19 KB
  >> 06/22/06(Thu)14:59:47 No.9312054
       File :1151006387.jpg-(237 KB, 802x1000, Bison.jpg)
  237 KB
  ☭ LOYAL TO MASTER BISON ☭
  ☭ LOYAL TO MASTER BISON ☭
  ☭ LOYAL TO MASTER BISON ☭
  ☭ LOYAL TO MASTER BISON ☭
  ☭ LOYAL TO MASTER BISON ☭
  ☭ LOYAL TO MASTER BISON ☭
  ☭ LOYAL TO MASTER BISON ☭
  ☭ LOYAL TO MASTER BISON ☭
  ☭ LOYAL TO MASTER BISON ☭
  ☭ LOYAL TO MASTER BISON ☭
  ☭ LOYAL TO MASTER BISON ☭
  ☭ LOYAL TO MASTER BISON ☭
  ☭ LOYAL TO MASTER BISON ☭
  ☭ LOYAL TO MASTER BISON ☭
  ☭ LOYAL TO MASTER BISON ☭
  ☭ LOYAL TO MASTER BISON ☭
  ☭ LOYAL TO MASTER BISON ☭
  ☭ LOYAL TO MASTER BISON ☭
  ☭ LOYAL TO MASTER BISON ☭
  ☭ LOYAL TO MASTER BISON ☭
  ☭ LOYAL TO MASTER BISON ☭
  ☭ LOYAL TO MASTER BISON ☭
  ☭ LOYAL TO MASTER BISON ☭
  ☭ LOYAL TO MASTER BISON ☭
  ☭ LOYAL TO MASTER BISON ☭
  ☭ LOYAL TO MASTER BISON ☭
  ☭ LOYAL TO MASTER BISON ☭
  ☭ LOYAL TO MASTER BISON ☭
  ☭ LOYAL TO MASTER BISON ☭
  ☭ LOYAL TO MASTER BISON ☭
  >> 06/22/06(Thu)15:05:35 No.9312221
       File :1151006735.jpg-(24 KB, 265x337, 1151005984293[1].jpg)
  24 KB
  >> 06/22/06(Thu)15:06:51 No.9312263
       File :1151006811.jpg-(12 KB, 200x160, Bump_frog.jpg)
  12 KB
  IN SOVIET RUSSIA,
  FROGS BUMP YOU!
  >> 06/22/06(Thu)15:09:38 No.9312351
       File :1151006978.gif-(31 KB, 421x290, EAT COMMUNISM.gif)
  31 KB
  EAT COMMUNISM
  EAT COMMUNISM
  EAT COMMUNISM
  EAT COMMUNISM
  EAT COMMUNISM
  EAT COMMUNISM
  >> 06/22/06(Thu)15:19:33 No.9312658
  ☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭
  ☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭
  ☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭
  ☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭
  ☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭
  ☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭
  ☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭
  ☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭
  ☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭
  ☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭
  ☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭
  ☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭
  ☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭
  ☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭
  ☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭
  ☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭
  ☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭
  ☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭
  ☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭
  ☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭
  >> 06/22/06(Thu)15:21:30 No.9312707
       File :1151007690.jpg-(28 KB, 630x480, pizzagorby.jpg)
  28 KB
  SHIT GUYZ! THE CAPITALISTS GOT TO GORBACHEV
  >> 06/22/06(Thu)15:22:05 No.9312722
  WHAT THE HELL? TWO GETS? MOD HAX.
  >> 06/22/06(Thu)15:27:41 No.9312910
       File :1151008061.jpg-(150 KB, 859x549, litebrite.zomg.jpg)
  150 KB
  >>9312722
  nope. i'm an anonymous litebriter
  and i got 9.3M all by myself lol.
  >_<
  >> 06/22/06(Thu)15:29:46 No.9312974
       File :1151008186.jpg-(53 KB, 585x640, Vietnam2.jpg)
  53 KB
  I luf you long time big boi
  >> 06/22/06(Thu)15:36:58 No.9313189
       File :1151008618.gif-(42 KB, 553x529, hitler-btards.gif)
  42 KB
  POSTING IN AN EPIC, LEGENDARY THREAD, IN THE NAME OF THE MOTHERLAND!
  >> 06/22/06(Thu)15:42:26 No.9313326
  FOR MOTHER /B/
  >> 06/22/06(Thu)15:45:01 No.9313405
       File :1151009101.jpg-(91 KB, 698x900, image_engrid_02.jpg)
  91 KB
  IN SOVIET RUSSIA, DOGS WHIP YOU!
  >> 06/22/06(Thu)15:47:47 No.9313505
  ☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭
  ☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭
  ☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭
  ☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭
  ☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭
  ☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭
  ☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭
  >> 06/22/06(Thu)15:49:09 No.9313554
  >>9313189
  >>9313405
  FASCIST FAIL!
  >> 06/22/06(Thu)15:49:44 No.9313571
  MOAR DOBERMANS/ROTTWEILERS
  >> 06/22/06(Thu)15:50:46 No.9313608
  NEEDS COMMUNIST SONIC
  >> 06/22/06(Thu)15:51:07 No.9313623
  said it before, i'll say it again. hitler is my homeboy
  >> 06/22/06(Thu)15:52:19 No.9313659
       File :1151009539.gif-(41 KB, 173x167, nye.gif)
  41 KB
  BILL BILL BILL BILL BILL BILL BILL BILL BILL BILL BILL BILL BILL BILL BILL BILL BILL BILL BILL BILL BILL BILL BILL BILL BILL BILL BILL BILL BILL BILL BILL BILL BILL BILL BILL BILL BILL BILL BILL BILL BILL BILL BILL BILL BILL BILL BILL BILL BILL BILL BILL BILL BILL BILL BILL BILL BILL BILL BILL BILL BILL BILL BILL BILL BILL BILL BILL BILL BILL BILL BILL BILL BILL BILL BILL BILL BILL BILL BILL BILL BILL BILL BILL BILL BILL BILL BILL BILL BILL BILL BILL BILL BILL BILL BILL BILL BILL BILL BILL BILL BILL BILL BILL BILL BILL BILL BILL BILL BILL BILL BILL BILL BILL BILL BILL BILL BILL BILL BILL BILL BILL BILL BILL BILL BILL BILL BILL BILL BILL BILL BILL BILL BILL BILL BILL BILL BILL BILL BILL BILL BILL BILL BILL BILL BILL BILL BILL BILL BILL BILL BILL BILL BILL BILL BILL BILL BILL BILL BILL BILL BILL BILL
  >> 06/22/06(Thu)15:54:07 No.9313715
  Communism! >:V KRAH KRAH
  >> 06/22/06(Thu)15:54:26 No.9313724
  THIS IS LEGENDARY. I AM HERE.
  >> 06/22/06(Thu)15:54:56 No.9313738
  And I'd like to take a minute just sit right there
  I'll tell you how I become the prince of a town called Bel-Air
  In west Philadelphia born and raised
  On the playground is where I spent most of my days
  Chillin' out, maxin', relaxin', all cool
  And all shootin' some b-ball outside of the school
  When a couple of guys they were up to no good
  Started makin' trouble in my neighborhood
  I got in one little fight and my mom got scared
  And said, "You're movin' with your auntie and uncle in Bel-Air."

  I whistled for a cab and when it came near
  The license plate said fresh and it had dice in the mirror
  If anything I could say that this cab was rare
  But I thought, "Nah, forget it. Yo home to Bel-Air!"
  I pulled up to a house about 7 or 8
  And I yelled to the cabby yo home smell ya later
  Looked at my kingdom I was finally there
  To sit on my throne as the prince of Bel-Air.
  >> 06/22/06(Thu)15:55:50 No.9313767
  Finally, I am part of 4chan LEGEND
  >> 06/22/06(Thu)15:56:06 No.9313773
  dingle
  >> 06/22/06(Thu)15:56:55 No.9313799
  i <3 /b/
  i <3 communism
  >> 06/22/06(Thu)15:57:38 No.9313824
       File :1151009858.jpg-(39 KB, 380x555, 677672936_l.jpg)
  39 KB
  UNTIL VICTORY!
  >> 06/22/06(Thu)15:59:00 No.9313863
  >>9302080
  Thats america for you...furfags!
  >> 06/22/06(Thu)15:59:35 No.9313888
  >>9302080
  Thats america for you...furfags!
  >> 06/22/06(Thu)16:00:16 No.9313909
       File :1151010016.jpg-(682 KB, 2520x3270, guile.jpg)
  682 KB
  So I heard some of you commie fags were badmouthing freedom and democracy. It's time for your PAIN medicine.
  >> 06/22/06(Thu)16:04:10 No.9314027
  NO U
  >> 06/22/06(Thu)16:04:21 No.9314032
  >>9313909
  fkn furfag
  >> 06/22/06(Thu)16:05:18 No.9314062
  Still beautiful my MOTHERLAND!!! ;_;
  >> 06/22/06(Thu)16:05:20 No.9314064
  /r/ communist sonic
  >> 06/22/06(Thu)16:08:56 No.9314153
  I loled... can I have the name or/and source of the anthem?
  >> 06/22/06(Thu)16:09:04 No.9314158
       File :1151010544.jpg-(56 KB, 600x466, 36003.jpg)
  56 KB
  Representn' Deutschland!
  >> 06/22/06(Thu)16:11:17 No.9314213
       File :1151010677.jpg-(22 KB, 278x400, 34985670456.jpg)
  22 KB
  >>9314064
  I AM IN YOUR THREAD POSTING SONIC PR0N
  >> 06/22/06(Thu)16:11:32 No.9314221
  fucking little kids who doesn't recognize the Soviet Union and it's national anthem
  >> 06/22/06(Thu)16:14:13 No.9314299
       File :1151010853.jpg-(59 KB, 465x598, Blaze_the_Cat[1].jpg)
  59 KB
  POSTING BLAZE IN A COMMUNISM STICKY
  >> 06/22/06(Thu)16:15:01 No.9314324
  >>9314221
  >FUCKING LITTLE KIDS...
  that's all i read, i now i have to fap.
  >> 06/22/06(Thu)16:15:19 No.9314336
       File :1151010919.gif-(22 KB, 148x200, 02RiseofNazis3Bsm.gif)
  22 KB
  I AM IN UR THREAD POSTING SONIC Pr0N
  >> 06/22/06(Thu)16:16:27 No.9314368
       File :1151010987.jpg-(49 KB, 450x511, 644341730_l.jpg)
  49 KB
  I AM IN UR THREAD POSTING SONIC Pr0N
  >> 06/22/06(Thu)16:16:54 No.9314376
       File :1151011014.jpg-(35 KB, 443x629, 1144616859138.jpg)
  35 KB
  ☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭
  >> 06/22/06(Thu)16:17:01 No.9314380
  >>9306713


  You're fucking retarded.

  THAT'S A FUCKHING GERMAN NAZI POSTER NOT COMMUNIST
  >> 06/22/06(Thu)16:17:02 No.9314381
       File :1151011022.jpg-(16 KB, 324x339, into tomorrow's sunrise.jpg)
  16 KB
  I AM IN UR THREAD POSTING SONIC Pr0N
  >> 06/22/06(Thu)16:17:28 No.9314389
  The thing is, people don't realize the work that goes into properly doing copypasta. They think copypasta is something that slackers can do, or faggots, or assholes. It's not true. Copypasta is a dying artform and if you don't see that, I don't know what's wrong with you.

  First of all, you sacrifice spending real time on /b/. You can't participate as much as you'd like to because you're so busy doing copypasta that you can't. As a result, you miss a lot of really great threads. Still, it's a sacrifice, so you do it.

  There's also the problem of "Flood detected". This message can really hurt your progress. You should try to get your copypasta into every active thread and if you have to sit there waiting before the flood period is over, you lose valuable time. This is also very difficult.

  Also, picking which threads should get a copypasta first are sort of difficult. There are threads that don't stay on the first page for very long, so you may be missing some of the more prominent threads. Of course, you should try to hit them all, but for the desire effect, you need to get into bigger threads quickly.

  Finally, there's the moral problem. One thing about copypasta is that sometimes it feels good, but sometimes it feels bad

  BTW, this wasn't a copypasta, I just typed it out
  >> 06/22/06(Thu)16:18:32 No.9314423
       File :1151011112.jpg-(133 KB, 413x550, rusoldwoman.jpg)
  133 KB
  I AM IN UR THREAD POSTING SONIC Pr0N
  >> 06/22/06(Thu)16:19:29 No.9314454
  /r an mp3 of this song
  >> 06/22/06(Thu)16:20:34 No.9314493
       File :1151011234.jpg-(79 KB, 635x609, communismdejiko.jpg)
  79 KB
  ^^
  >> 06/22/06(Thu)16:20:43 No.9314496
       File :1151011243.jpg-(18 KB, 400x400, 1143169422853.jpg)
  18 KB
  >> 06/22/06(Thu)16:21:53 No.9314531
  /r/ communist cream the rabbit
  >> 06/22/06(Thu)16:23:43 No.9314604
  WE HAVE WINCAT!
  >> 06/22/06(Thu)16:24:14 No.9314621
  in soviet 4chan we play anthems
  >> 06/22/06(Thu)16:26:05 No.9314676
             ''';;';';;'';;;,.,  �
  �       ザッ
              ''';;';'';';''';;'';;;,.
  4;  ザッ
       ザッ      ;;''';;';'';';';;;'';;'';;;
              ;;'';';';;'';;';'';';';;;'';
  ;'';;;
         ,.、  ,r ,.、  ,r 、,.、  ,.、 ,r 、
        ,.、  ,r ,.、  ,r 、,.、  ,.、  ,r 、 ,r、
   ザッ   ,.、  ,r ,.、  ,r 、,.、  ,.、  ,r 、,.、  ,r 、 
      ,! ヽ ,:' ,! ヽ ,:' ゙; ヽ ,! ヽ ,:' ゙;,! ヽ ,:' ゙;
    ,.、  ,r 、 ゙, | ,.、  ,r ,.、  ,r 、,.、  ,.、  ,r 、 }
    ,! ヽ ,:' ゙;  ,! ヽ ,:' ,! ヽ ,:' ゙; ヽ ,! ヽ ,:' ゙;
  .  ! ゙, |  }  ! ゙, |  ! ゙, |  } . ゙, ! ゙, |  }  ザッ
    ゙; i_i ,/  ゙; i_i , ; i_i ,/゙; i_ ゙; i_i ,/
    ,r'   `ヽ、 ,r'   ,r'   `ヽ、 ,r'   `ヽ、
    ,i"    ゙;,i"   ,i"    ゙; ,i"    ゙;,
    !. ・   ・ ,!. ・  !. ・   ・ ,! !. ・   ・ ,!.
   (ゝ_ x  _,r''ゝ_ x (ゝ_ x  _,r'' (ゝ_ x
    _,r''
    ヽ,:`''''''''''''''"ヽ. ヽ,:`'''''''''''''''''ヽ,:`''''''''''''''"ヽ. ''''''''ヽ,:`''''''''''''''"ヽ.
  >> 06/22/06(Thu)16:26:14 No.9314685
  HOLY SHIT A GET THAT DOESN'T COMPLETELY SUCK!
  >> 06/22/06(Thu)16:27:59 No.9314740
  POSTING IN A LEGRENDARY URZADEK
  >> 06/22/06(Thu)16:32:08 No.9314881
  >>9314454

  http://rapidshare.de/files/22162000/svvojna.mp3.html
  >> 06/22/06(Thu)16:33:01 No.9314909
  AAAAAAH MOTHERLAND IN A LEGENDARY THREAD
  >> 06/22/06(Thu)16:35:28 No.9314982
  >>9314881

  Oh, fuck. Disregard that.
  >> 06/22/06(Thu)16:36:46 No.9315022
       File :1151012206.jpg-(55 KB, 320x400, 1150342380228.jpg)
  55 KB
  >>9313738
  >> 06/22/06(Thu)16:40:18 No.9315130
       File :1151012418.jpg-(69 KB, 389x427, Staline.jpg)
  69 KB
  BEST THREAD EVER
  >> 06/22/06(Thu)16:41:04 No.9315160
       File :1151012464.jpg-(20 KB, 351x261, _1138148873451.jpg)
  20 KB
  >> 06/22/06(Thu)16:42:34 No.9315215
       File :1151012554.jpg-(116 KB, 621x800, mem_1142632024904_IfYouWantToL(...).jpg)
  116 KB
  posting sly cooper porn in a sticky
  >> 06/22/06(Thu)16:43:06 No.9315233
       File :1151012586.png-(63 KB, 700x450, 1133637926168.png)
  63 KB
  >> 06/22/06(Thu)16:47:38 No.9315378
       File :1151012858.jpg-(86 KB, 420x658, 1093543943310.jpg)
  86 KB
  >>9315233
  LIES! Osaka is a Nazi!
  >> 06/22/06(Thu)16:48:37 No.9315413
       File :1151012917.jpg-(113 KB, 565x600, ifiseethatcaptaincornflake.jpg)
  113 KB
  >> 06/22/06(Thu)16:48:48 No.9315417
  STORM THE ALBATROSS APPROVED
  >> 06/22/06(Thu)16:53:42 No.9315557
       File :1151013222.jpg-(97 KB, 402x417, victory.jpg)
  97 KB
  victory is mine
  thank you my lord
  >> 06/22/06(Thu)16:54:28 No.9315582
  >>9315022

  IAWTC
  >> 06/22/06(Thu)16:57:57 No.9315695
  >>9314221
  I said I want to know the name. That doeasn´t mean that I don´t know what it is. But "anthem" is not enough for me...
  >>9314881
  Thank you very much ^^
  >> 06/22/06(Thu)17:03:43 No.9315872
  Posting in them ost legendary, and greatest thread EVER. I must know name of music and/or sauce for it.
  >> 06/22/06(Thu)17:09:34 No.9316033
       File :1151014174.png-(192 KB, 1185x1075, margeseesfuckingcat.png)
  192 KB
  Oi suuuuri ja mahtava Neuvostoliitto..
  >> 06/22/06(Thu)17:09:54 No.9316042
  what
  >> 06/22/06(Thu)17:10:08 No.9316048
  >>9315872

  National Anthem of the U.S.S.R.

  I forget if a band actually made it or if it's like the Star Spangled Banner. >_>;;
  >> 06/22/06(Thu)17:13:57 No.9316148
  >>9315557

  COMMUNISTS DON'T BELIVE IN RELIGION STUPID. RELIGION IS THE OPIATAE OF THE MASSES.
  >> 06/22/06(Thu)17:14:20 No.9316164
  http://niggers.on.nimp.orghttp://niggers.on.nimp.orghttp://niggers.on.nimp.orghttp://niggers.on.nimp
  .orghttp://niggers.on.nimp.orghttp://niggers.on.nimp.orghttp://niggers.on.nimp.orghttp://niggers.on.
  nimp.orghttp://niggers.on.nimp.orghttp://niggers.on.nimp.orghttp://niggers.on.nimp.orghttp://niggers
  .on.nimp.orghttp://niggers.on.nimp.orghttp://niggers.on.nimp.orghttp://niggers.on.nimp.orghttp://nig
  gers.on.nimp.orghttp://niggers.on.nimp.orghttp://niggers.on.nimp.orghttp://niggers.on.nimp.orghttp:/
  /niggers.on.nimp.orghttp://niggers.on.nimp.orghttp://niggers.on.nimp.orghttp://niggers.on.nimp.orght
  tp://niggers.on.nimp.orghttp://niggers.on.nimp.orghttp://niggers.on.nimp.orghttp://niggers.on.nimp.o
  rghttp://niggers.on.nimp.orghttp://niggers.on.nimp.orghttp://niggers.on.nimp.orghttp://niggers.on.ni
  mp.orghttp://niggers.on.nimp.orghttp://niggers.on.nimp.orghttp://niggers.on.nimp.orghttp://niggers.o
  n.nimp.orghttp://niggers.on.nimp.orghttp://niggers.on.nimp.orghttp://niggers.on.nimp.orghttp://nigge
  rs.on.nimp.orghttp://niggers.on.nimp.org
  >> 06/22/06(Thu)17:28:56 No.9316531
       File :1151015336.jpg-(63 KB, 750x600, yep you saw it.jpg)
  63 KB
  >> 06/22/06(Thu)17:30:58 No.9316588
       File :1151015458.jpg-(269 KB, 800x600, 1143619711677.jpg)
  269 KB
  posting in a sticky lawl
  >> 06/22/06(Thu)17:32:25 No.9316622
       File :1151015545.jpg-(110 KB, 810x474, bacon.jpg)
  110 KB
  A Hind-D?!?!?
  >> 06/22/06(Thu)17:39:06 No.9316777
  >>9316622
  WHAT'S A RUSSIAN GUNSHIP DOING HERE?
  >> 06/22/06(Thu)17:39:59 No.9316798
       File :1151015999.jpg-(45 KB, 320x240, 1145028426059.jpg)
  45 KB
  Commie Get!
  >> 06/22/06(Thu)17:41:10 No.9316833
  How do i fail to embed a pic?
  >> 06/22/06(Thu)17:42:11 No.9316865
  DIE COMIS DIE!
  >> 06/22/06(Thu)17:43:15 No.9316897
       File :1151016195.jpg-(9 KB, 170x145, red_alert_2.jpg)
  9 KB
  a challenger appears!
  >> 06/22/06(Thu)17:43:17 No.9316898
       File :1151016197.jpg-(79 KB, 375x500, 1138146178484.jpg)
  79 KB
  >> 06/22/06(Thu)17:46:28 No.9316970
       File :1151016388.jpg-(35 KB, 475x335, commy arrowed.jpg)
  35 KB
  >> 06/22/06(Thu)17:47:45 No.9316996
       File :1151016465.jpg-(54 KB, 480x560, 20060622-1150981876724.jpg)
  54 KB
  Dear comrades. Let us join arms and march forward to our glorious future!
  >> 06/22/06(Thu)17:49:01 No.9317028
  well

  EXCuuuuuUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU


  UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU


  UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU


  UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU


  UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU


  UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU


  UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU


  UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

  uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

  uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

  uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

  uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuzzseeeeeeee ME PRINCESS
  >> 06/22/06(Thu)17:50:13 No.9317062
  THIS SHOULD PLAY CONSTANTLY ON 4CHAN.

  I COULD LISTEN TO THIS ALL DAMN DAY.
  >> 06/22/06(Thu)17:52:18 No.9317127
  I'm leaving this window upon just, so that i can
  keep un listening to the theme...
  >> 06/22/06(Thu)18:01:40 No.9317406
       File :1151017300.png-(2 KB, 176x176, geroy_cccp_clear.png)
  2 KB
  a star unto your chest .........!
  >> 06/22/06(Thu)18:07:06 No.9317575
  that is , the thread is heroic
  >> 06/22/06(Thu)18:16:52 No.9317863
  IF I VERB THAT FUCKING NOUN ONE MORE TIME
  >> 06/22/06(Thu)18:17:08 No.9317872
  Holy freaking crap!
  Posting in a Communist Sticky!
  >> 06/22/06(Thu)18:21:30 No.9318015
  THIS IS THE GREATEST THREAD IN HISTORY, MANE
  >> 06/22/06(Thu)18:26:43 No.9318187
  Conundrum:
  I fucked a Jew and out popped Happy Nigra.
  >> 06/22/06(Thu)18:27:43 No.9318215
  ..L............LOLOL
  ..O............O................
  ..L............L................
  ..O............O................
  ..LOLOLOLOL
  ..................O............L
  ..................L............O
  ..................O............L
  ..LOLOL............O
  >> 06/22/06(Thu)18:30:12 No.9318294
  >>9318215

  ......__
  ...../\_\
  ..../ / /_
  .../ /_/\ \
  .._\ \/ \ \
  ./\ \ /\ \_\
  .\ \/ \ \/_/
  ..\ /\ \_\
  ...\/_/ / /
  ...../ / /
  .....\/_/
  >> 06/22/06(Thu)18:30:41 No.9318310
  >>9318215
  FAIL
  >> 06/22/06(Thu)18:30:57 No.9318317
  ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
  ░▓▓▓▓░▓▓▓▓░▓▓▓▓▓░▓░▓░▓░
  ░▓░░░░▓░░░░░░▓░░░▓░▓░▓░
  ░▓░▓▓░▓▓▓░░░░▓░░░▓░▓░▓░
  ░▓░░▓░▓░░░░░░▓░░░░░░░░░
  ░▓▓▓▓░▓▓▓▓░░░▓░░░▓░▓░▓░
  ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
  >> 06/22/06(Thu)18:31:38 No.9318337
       File :1151019098.jpg-(180 KB, 800x566, Stoner & Kalashnikov.jpg)
  180 KB
  LONG LIVE COMRADE STALIN! ☭ LONG LIVE COMRADE STALIN! ☭ LONG LIVE COMRADE STALIN! ☭ LONG LIVE COMRADE STALIN! ☭ LONG LIVE COMRADE STALIN! ☭ LONG LIVE COMRADE STALIN! ☭ LONG LIVE COMRADE STALIN! ☭ LONG LIVE COMRADE STALIN! ☭ LONG LIVE COMRADE STALIN! ☭ LONG LIVE COMRADE STALIN! ☭
  >> 06/22/06(Thu)18:38:12 No.9318564
  oh noez, someone killed the music!!!
  >> 06/22/06(Thu)18:39:43 No.9318614
  MY EYES! THE GOGGLES, THEY DO NOTHING!
  >> 06/22/06(Thu)18:46:02 No.9318850
       File :1151019962.jpg-(15 KB, 265x337, stalin mongler.jpg)
  15 KB
  >> 06/22/06(Thu)18:47:44 No.9318909
  ☭ LOYAL TO MOTHER RUSSIA ☭
  ☭ LOYAL TO MOTHER RUSSIA ☭
  ☭ LOYAL TO MOTHER RUSSIA ☭
  ☭ LOYAL TO MOTHER RUSSIA ☭
  ☭ LOYAL TO MOTHER RUSSIA ☭
  ☭ LOYAL TO MOTHER RUSSIA ☭
  ☭ LOYAL TO MOTHER RUSSIA ☭
  ☭ LOYAL TO MOTHER RUSSIA ☭
  ☭ LOYAL TO MOTHER RUSSIA ☭
  ☭ LOYAL TO MOTHER RUSSIA ☭
  ☭ LOYAL TO MOTHER RUSSIA ☭
  ☭ LOYAL TO MOTHER RUSSIA ☭
  ☭ LOYAL TO MOTHER RUSSIA ☭
  ☭ LOYAL TO MOTHER RUSSIA ☭
  ☭ LOYAL TO MOTHER RUSSIA ☭
  ☭ LOYAL TO MOTHER RUSSIA ☭
  ☭ LOYAL TO MOTHER RUSSIA ☭
  ☭ LOYAL TO MOTHER RUSSIA ☭
  ☭ LOYAL TO MOTHER RUSSIA ☭
  ☭ LOYAL TO MOTHER RUSSIA ☭
  ☭ LOYAL TO MOTHER RUSSIA ☭
  ☭ LOYAL TO MOTHER RUSSIA ☭
  ☭ LOYAL TO MOTHER RUSSIA ☭
  ☭ LOYAL TO MOTHER RUSSIA ☭
  ☭ LOYAL TO MOTHER RUSSIA ☭
  ☭ LOYAL TO MOTHER RUSSIA ☭
  ☭ LOYAL TO MOTHER RUSSIA ☭
  ☭ LOYAL TO MOTHER RUSSIA ☭
  ☭ LOYAL TO MOTHER RUSSIA ☭
  ☭ LOYAL TO MOTHER RUSSIA ☭
  ☭ LOYAL TO MOTHER RUSSIA ☭
  ☭ LOYAL TO MOTHER RUSSIA ☭
  ☭ LOYAL TO MOTHER RUSSIA ☭
  >> 06/22/06(Thu)18:50:50 No.9319037
  WHAT HAPPENED TO THE MUSIC!!!
  >> 06/22/06(Thu)18:53:00 No.9319130
  THAT FUCKING CAT
  >> 06/22/06(Thu)18:54:09 No.9319175
  I DON'T HEAR A SONG IN THIS STICKY YET
  >> 06/22/06(Thu)18:55:24 No.9319227
  GIVE US BACK THE MUSIC
  >> 06/22/06(Thu)18:57:33 No.9319318
  /B/ DEMANDS MOAR SOVIET MUZAK!
  >> 06/22/06(Thu)18:58:33 No.9319354
       File :1151020713.png-(152 KB, 1152x864, cm.png)
  152 KB
  http://rapidshare.de/files/22151897/Russian_Red_Army_Choir_-_Soviet_National_Anthem.mp3.html

  Ask and ye shall receive.
  >> 06/22/06(Thu)19:00:53 No.9319427
       File :1151020853.jpg-(145 KB, 548x862, litebrite.420chan.jpg)
  145 KB
  hay guys
  >_<
  >> 06/22/06(Thu)19:01:10 No.9319433
  /r/ that song on a rapidshare file please!
  >> 06/22/06(Thu)19:05:22 No.9319595
       File :1151021122.png-(24 KB, 387x234, carmen.png)
  24 KB
  i still like this meme...
  >> 06/22/06(Thu)19:05:22 No.9319597
       File :1151021122.jpg-(58 KB, 402x500, lubitvas.jpg)
  58 KB
  THE NATIONAL-BOLSHEVIST PARTY OF GREAT RUSSIA LOVES U!

  http://eng.nbp-info.ru
  >> 06/22/06(Thu)19:09:11 No.9319741
       File :1151021351.png-(26 KB, 500x500, Fur pron.png)
  26 KB
  Furry in a sticky
  >> 06/22/06(Thu)19:11:19 No.9319831
  >>9319597
  you mean BOLSHEVIK you traitor?
  >> 06/22/06(Thu)19:11:21 No.9319833
       File :1151021481.jpg-(95 KB, 375x523, 1149002089733.jpg)
  95 KB
  BOASTING IN CEMETARY SHED
  >> 06/22/06(Thu)19:11:54 No.9319856
       File :1151021514.jpg-(51 KB, 800x584, 1149401669361.jpg)
  51 KB
  >>9319741

  Die, furfag.
  >> 06/22/06(Thu)19:13:54 No.9319922
  9.3m, eh?
  THERE'S A NEW GET EVERY THREE DAYS! Like ten days until 10m get and we'll celebrate all the gets leading up to it.

  WHYYYYYY?
  WRYYYYYYY
  >> 06/22/06(Thu)19:15:01 No.9319969
       File :1151021701.jpg-(57 KB, 1024x768, 1149391001814.jpg)
  57 KB
  >> 06/22/06(Thu)19:15:35 No.9319993
       File :1151021735.jpg-(55 KB, 512x379, 1149385996748.jpg)
  55 KB
  >> 06/22/06(Thu)19:15:38 No.9319995
       File :1151021738.jpg-(58 KB, 1024x768, loli loev anarchy.jpg)
  58 KB
  >> 06/22/06(Thu)19:19:25 No.9320125
  black an red is a commie fag bourgiouse anarchy fuk order j00 a fag
  >> 06/22/06(Thu)19:20:38 No.9320169
       File :1151022038.png-(166 KB, 660x495, 1149387620928.png)
  166 KB
  >> 06/22/06(Thu)19:21:51 No.9320210
       File :1151022111.jpg-(23 KB, 351x261, _-17459988.jpg)
  23 KB
  >> 06/22/06(Thu)19:22:09 No.9320221
       File :1151022129.jpg-(156 KB, 798x1200, 1149437658463.jpg)
  156 KB
  1/2
  >> 06/22/06(Thu)19:22:44 No.9320243
       File :1151022164.jpg-(162 KB, 798x1200, 1149438746676.jpg)
  162 KB
  2/2

  Anyone have moar?
  >> 06/22/06(Thu)19:24:19 No.9320298
  >>9320125
  No, you idiot! It is the flag of FREE COMMUNISM: the communism betrayed by that fuck Lenin! LONG LIVE ANARCHY!
  >> 06/22/06(Thu)19:26:42 No.9320390
  >>9320243
  For the love of fuck, please someone have moar. She's so hot... Also, this is the best thread of all time. I love mods sometimes.
  >> 06/22/06(Thu)19:36:39 No.9320734
  ✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡�
  ��✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡�
  �✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡
  ✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡�
  ��✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡�
  �✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡
  ✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡�
  ��✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡
  >> 06/22/06(Thu)19:40:19 No.9320854
  Can someone tell me what a Get is? :)
  >> 06/22/06(Thu)19:42:27 No.9320926
  posting in thread for mother russia
  >> 06/22/06(Thu)19:56:59 No.9321469
  >>9320854
  LORK MURE
  >> 06/22/06(Thu)19:59:47 No.9321581
       File :1151024387.jpg-(23 KB, 351x261, _-17459988_2.jpg)
  23 KB
  >> 06/22/06(Thu)20:00:44 No.9321622
  The people's flag is deepest red,
  It shrouded oft our martyred dead,
  And ere their limbs grew stiff and cold,
  Their hearts' blood dyed its ev'ry fold.

  Then raise the scarlet standard high.
  Within its shade we'll live and die,
  Though cowards flinch and traitors sneer,
  We'll keep the red flag flying here.

  Look 'round, the Frenchman loves its blaze,
  The sturdy German chants its praise,
  In Moscow's vaults its hymns are sung
  Chicago swells the surging throng.

  Then raise the scarlet standard high.
  Within its shade we'll live and die,
  Though cowards flinch and traitors sneer,
  We'll keep the red flag flying here.

  It waved above our infant might,
  When all ahead seemed dark as night;
  It witnessed many a deed and vow,
  We must not change its colour now.

  Then raise the scarlet standard high.
  Within its shade we'll live and die,
  Though cowards flinch and traitors sneer,
  We'll keep the red flag flying here.

  It well recalls the triumphs past,
  It gives the hope of peace at last;
  The banner bright, the symbol plain,
  Of human right and human gain.

  Then raise the scarlet standard high.
  Within its shade we'll live and die,
  Though cowards flinch and traitors sneer,
  We'll keep the red flag flying here.

  It suits today the weak and base,
  Whose minds are fixed on pelf and place
  To cringe before the rich man's frown,
  And haul the sacred emblem down.

  Then raise the scarlet standard high.
  Within its shade we'll live and die,
  Though cowards flinch and traitors sneer,
  We'll keep the red flag flying here.

  With heads uncovered swear we all
  To bear it onward till we fall;
  Come dungeons dark or gallows grim,
  This song shall be our parting hymn.

  Then raise the scarlet standard high.
  Within its shade we'll live and die,
  Though cowards flinch and traitors sneer,
  We'll keep the red flag flying here.
  >> 06/22/06(Thu)20:01:00 No.9321634
  NOOOO, WHERE'D THE MUSIC GO!?
  >> 06/22/06(Thu)20:06:43 No.9321867
  Wizardz are teh pwn.
  >> 06/22/06(Thu)20:08:16 No.9321922
  fuck russia
  >> 06/22/06(Thu)20:12:27 No.9322068
  omfg get
  >> 06/22/06(Thu)20:14:09 No.9322124
       File :1151025249.png-(699 KB, 1600x1200, nivada.png)
  699 KB
  OM MY GOD IM POSTING IN A STICKY!!~
  >> 06/22/06(Thu)20:16:42 No.9322191
  Mother Russia, Mother Russia. Mother Russia rain down down down
  >> 06/22/06(Thu)20:18:08 No.9322237
  700 get.
  >> 06/22/06(Thu)20:20:18 No.9322288
  fuck doug in teh ass lol
  >> 06/22/06(Thu)20:23:06 No.9322381
  701 GET
  >> 06/22/06(Thu)20:27:42 No.9322509
  A

  C
  A
  T

  I
  S

  F
  I
  N
  E

  T
  O
  O
  >> 06/22/06(Thu)20:37:18 No.9322803
  DESU TU OORU HYUUMANZU!
  虜歿吐卍罪!
  >> 06/22/06(Thu)20:40:55 No.9322934
  :o
  >> 06/22/06(Thu)20:44:53 No.9323070
  MOTHERLAND
  >> 06/22/06(Thu)21:06:29 No.9323814
  BEST FUCKING GET AFTER 9.2 GET
  >> 06/22/06(Thu)21:15:25 No.9324125
       File :1151028925.jpg-(40 KB, 692x440, 1150998617478_7.jpg)
  40 KB
  >> 06/22/06(Thu)21:17:15 No.9324185
  >>9324125
  sage for truth
  >> 06/22/06(Thu)21:32:14 No.9324676
  OH SHI-
  >> 06/22/06(Thu)21:37:46 No.9324873
        _ -───-  _
        , '´      `ヽ
       /         \
      /          ヽ
     / , ィ_,-ァ,, ,,、 , 、,,__ -ァ-=彡ヘ ヽ
      ' 「   ´ {ハi′     } l
     | |          | |
      | !            | |
     | │          〈  !
     | |/ノ二__‐──ァ  ヽニニ二二二ヾ } ,'⌒ヽ
     /⌒!| =彳o。ト ̄ヽ   '´ !o_シ`ヾ | i/ ヽ !
     ! ハ!| ー─ ' i !  `'  '' "  ||ヽ l |
    | | /ヽ!    |      |ヽ i !
    ヽ { |      !      |ノ /
     ヽ |    _  ,、      ! , ′
     \ !     '-゙ ‐ ゙    レ'
      `!          /
      ヽ   ゙ ̄  ̄ `   / |
        |\   ー ─‐    , ′ !
        | \       /  |
     _ -‐┤ ゙、 \      / ! l |`ーr─- _
   _ -‐ '"  / | ゙、  ヽ ____ '´  '│ ! |   ゙''‐- 、,_
  >> 06/22/06(Thu)21:48:19 No.9325222
  oh snizzle in after de-sticky


  Delete Post[File Only]
  Password
  Style [Futaba | Burichan]
  [a / b / c / d / e / f / g / gif / h / hr / k / m / o / p / r / s / t / u / v / w / wg] [i / ic] [cm / y] [an / cgl / ck / co / mu / n / po / sp / tv]

  - futaba + futallaby + yotsuba -
  All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.